Про центр

Cas

ПРО ЦЕНТР ●НОВИНИ ●ПРОЕКТИ ●КОНФЕРЕНЦІЇ ●ПУБЛІКАЦІЇ

КУРСИ ●СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ “АМЕРИКАНСЬКІ СТУДІЇ” ●КОНТАКТИ/CONTACTS

Положення про Центр американських студій

Центр американських студій – структурний підрозділ університету, який займається науково-дослідницькою, навчально-методичною та інформаційно просвітницькою діяльністю.

Центр американських студій (Center for American Studies) є структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка, що здійснює науково-дослідницьку, навчально-методичну та інформаційно-просвітницьку діяльність. Центр створений з метою організації та координації наукової, освітньої та інформаційної діяльності професорського-викладацького складу та студентства університету у сфері американських студій. Діяльність Центру спрямована на налагодження співпраці і розширення контактів з вітчизняними та зарубіжними науковими, освітніми, експертними та іншими інституціями, що займаються американською тематикою.

1. Загальні положення

1.1 Дане Положення регламентує порядок діяльності та статус Центру американських студій Львівського національного університету імені Івана Франка (надалі Центр).

1.2 Основними напрямками Центру є науково-дослідницька, навчально-методична та інформаційно-просвітницькою діяльністю згідно з його компетенцією.

1.3 Центр є структурним підрозділом університету, його діяльність регламентується Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка і даним Положенням.

1.4 Про результати діяльності Центр підзвітний ректорату і Вченій раді Університету.

1.5 Питання трудових відносин і соціального розвитку регулюються чинним законодавством.

1.6 Юридичною підставою для створення і діяльності Центру є рішення Вченої ради та відповідний наказ ректора.

1.7 Центр має штамп, печатку та інші реквізити.

2. Структура Центру

2.1. Штатний розклад Центру передбачає посади директора та лаборанта.

2.2. Керівництво Центру забезпечує директор Центру.

2.3. Призначення на посаду та звільнення з посад директора і працівників Центру відбувається відповідно до трудового законодавства України.

2.4. Основними джерелами формування кошторису Центру виступають такі кошти:

1) позабюджетні кошти, які надані Центрові університетом для реалізації функцій, що передбачені цим положенням;

2) госпдоговірні кошти, що отримані Центром від виконання договірних робіт;

3) кошти, які надходять як пожертва від вітчизняних і зарубіжних юридичних та фізичних осіб;

4) кошти від видавничої та перекладацької діяльності Центру.

2.5. Центр використовує приміщення, обладнання та інше майно університету, яке необхідне для його функціонування.

2.6. Фонд заробітної плати працівників Центру формується відповідно до штатного розпису університету

3. Функції та обов’язки

3.1.Організовувати і проводити наукові дослідження згідно з тематичним планом.

3.2. У межах своєї компетенції і наявних коштів організовувати і проводити наукові конференції, семінари, конференції, круглі столи, гостьові лекції й інші заходи, а також брати участь в аналогічних заходах, які ініціюються іншими освітніми та науковими установами як в Україні, так і поза її межами.

3.3. Брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах та програмах.

3.4.Сприяти і налагоджувати обмін науково-педагогічним і практичним досвідом професорсько-викладацького складу, науковців та студентів університету з іншими науковими центрами, в тому числі з зарубіжними.

3.5. Організовувати, координувати та забезпечувати переклад спеціальної літератури в галузі американських студій.

3.6. Підтримувати розвиток спеціалізації «Країни Північної Америки у світовій політиці» та сприяти впровадженню міждисциплінарних американських студій.

3.7. Співпрацювати з дипломатичними і консульськими представництвами та іншими державними й приватними інституціями в галузі американських студій.

3.8. Ініціювати й розвивати нові напрямки діяльності Центру, що не суперечать Статуту Університету і цьому положенню.

4. Права Центру

4.1. Відповідно до функцій, передбачених даним Положенням, представляти університет в інших організаціях.

4.2. Формувати тематичний план науково-дослідних робіт та культурно—освітніх заходів.

4.3. У межах кошторису оновлювати матеріально-технічну базу Центру.

4.4. Отримувати від інших підрозділів університету необхідну інформацію.

4.5. Вводити додаткові штатні/позабюджетні одиниці, залучати працівників для виконання робіт за сумісництвом та на контрактних засадах.

4.6. Брати участь в українських та міжнародних проектах і програмах у межах діяльності Центру.

4.7. Надавати платні послуги у відповідності до чинного законодавства.