Jean Monnet module – “Summer Courses in the European Law and Policies”

Літні курси з права і політики ЄС / Summer Courses in the European Law and Policies

Програма Жана Моне Еразмус+

553310-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE

  1. Мета і завдання / Aim and objectives
  2. Команда проекту / Project Team
  3. Заходи / Activities
  4. Літні курси / Summer Courses
  5. Публікації проекту / Project publications
  6. Контакти / Contacts
  7. Контакти / Contacts

Мета і завдання / Aim and objectives

Реалізація даного проекту здійснюється за співфінансування Європейського Союзу. Ця публікація (вебсторінка) відображає виключно позицію авторів, а відтак Європейська Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання даної інформації.


Головною метою проекту 553310-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE«Літні курси з права і політики ЄС» є створення постійних літніх курсів, присвячених правовій і політичній системі Європейського Союзу, які б відбувалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Україна) із залученням університетів і вищих навчальних закладів з держав-членів Європейського Союзу і організацією навчального процесу відповідно до стандартів ЄС у сфері викладання і змістовного наповнення курсів.Окрім організації і проведення літніх курсів у проекті передбачено супроводжуючі заходи як проведення круглих столів і методологічних семінарів, розробка навчальних матеріалів і відповідних супровід у мережі Інтернет.

Вплив та сталість проекту

Проект допоміг підвищити рівень кваліфікації викладацького складу у сфері права і політик ЄС. Заходи проекту позитивно вплинули на студентів, які отримали ширшу професійну перспективи з різних аспектів права і політики ЄС, а відтак Університет досяг досконалості у викладанні права ЄС і суміжних дисциплін.

The realization of this project is carried out with the help of the financial support from the European Union. This publication (webpage) only reflects the position of the authors, and therefore the European Commission can not be held responsible for any use of this information.


The main objective of the Jean Monnet Module project 553310-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE «Summer Courses on the European Law and Policies» is to create the summer courses on the European Union legal and political system on the constant basis, which would be run by the Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine) with the deep involvement of the universities and HEI’s from the European Union and will be conducted in accordance with the EU standards as with the regard to the content and teaching methods applied.Besides the organization and conduct of the summer courses as the main project objective the set of the supporting activities is planned like the development of the web-site, the conduct the roundtable discussions and seminars and development of the summer courses related promotion and teaching materials.

Impact of the project

Project helped to sharpen academic profile of the teaching staff in European law and policy. Project activities were appreciated by students, who gained wider professional perspective on different topics in EU Law and Policies, thus the University gained excellence in teaching EU Law and related disciplines.

Команда проекту / Project Team

Координатор проекту

Оксана Головко-Гавришева – кандидат юридичних наук, доцент кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка; захистила кандидатську дисертацію з міжнародного публічного права (права Європейського Союзу) у Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2004 р. Окрім академічної роботи, була залучена до створення юридичної клініки “Viribis Unitas” у Львівському університеті бізнесу і права , а також керувала колективним проектом, спрямованим на запровадження нових методик викладання у порівняльному правознавстві, зокрема у порівняльному конституційному праві, який втілювався за підтримки Curriculum Resource Centre (Будапешт, Угорщина). Вона була залучена до реалізації проекту TEMPUS-TACIS project CD_JEP 2117-2000 «Studies of European Law at Ukrainian Universities», який реалізовувся протягом 2000-2004 рр. Вона є учасником проекту EUNEG TEMPUS JPCR – 2012-3004/001/001 «EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE – EUNEG».

Академічний координатор

Михайло Микієвич – доктор юридичних наук, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка. Захистив докторську дисертацію щодо правового регулювання спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу у 2008 р. Активно залучений до міжнародної співпраці університету у рамках програм міжнародної технічної допомоги, зокрема проектів TEMPUS-TACIS project CD_JEP 2117-2000 «Studies of European Law at Ukrainian Universities», EUNEG TEMPUS JPCR – 2012-3004/001/001 «EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE – EUNEG» та ін.

Асистент проекту

Оксана Котис – лаборант кафедри європейського права ЛНУ імені Івана Франка. Закінчила факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка та здобула кваліфікацію юрист-міжнародник, перекладач. У 2010 р. завершила навчання в аспірантурі за спеціальністю міжнародне право. Має досвід викладання міжнародного права та права ЄС в школі (на громадських засадах) з 2010-2014 р.р. Учасниця багатьох наукових конференцій з питань захисту культурних цінностей в міжнародному праві та праві Європейського Союзу. Сфера наукових інтересів: міжнародне право, права людини в міжнародному праві та праві ЄС, захист культурних цінностей в міжнародному праві та праві ЄС.

Project Coordinator

Oksana Holovko-Havrysheva – candidate of juridical sciences, is currently associate professor of the European Law Department of the Ivan Franko National University of Lviv. She gained her PhD Candidate degree in Public International Law at the The State and Law Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine named after V.M. Koretskyy in 2004. Besides academic work, she was founder of the juridical clinic “Viribis Unitas” at the Lviv University of Business and Law, Ukraine and also lead the group works in the project aimed at the introduction of the new teaching methodologies in the comparative legal studies, especially in Comparative Constitutional Law, which is supported by the Curriculum Resource Centre of the Central European University (Budapest, Hungary). She was deeply engaged into the elaboration as well the fulfillment of the TEMPUS-TACIS project CD_JEP 2117-2000 “Studies of European Law at Ukrainian Universities”, which run between 2000 and 2004. She participated in the realization of the project EUNEG TEMPUS JPCR – 2012-3004/001/001 «EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE – EUNEG».

Academic Coordinator

Mykhailo Mykievych – doctor of juridical sciences, head of the Department of the European Law of the Ivan Franko National University of Lviv. He gained his doctoral degreein on the legal regulation of the EU Common Foreign and Security Policy in 2008. in 2004. Prof. Mykievych was deeply engaged into the elaboration as well the fulfillment of the TEMPUS-TACIS project CD_JEP 2117-2000 “Studies of European Law at Ukrainian Universities”, EUNEG TEMPUS JPCR – 2012-3004/001/001 «EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE – EUNEG».

Project Assistant

Oksana Kotys – assistant at the European Law Department of the Ivan Franko National University of Lviv. She graduated from the Faculty of International Relations and gained the diploma of international lawyer, translator. In 2010 she finished her PhD studies in the speciality “Public International Law”. She has experiences of teaching the EU Law at public schools in the period 2010-2014 (at voluntarily basis). She participated at numerous conferences on issues of protection of cultural valuables in the Public International Law and the European Union Law. Fields of her academic interests cover Public International Law, Human Rights in the International Law and in the EU Law; the protection of cultural heritage in the EU Law and International Law.

Події / Activities

Минулі заходи

16 грудня 2014 р.

у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Українському католицькому університеті відбувся круглий стіл у форматі відео-конференції «Відносини Україна-ЄС:угода асоціацію між Україною та ЄС–quo vadis?» за участю знаних фахівців і експертів з відносин між Україною та Європейським Союзом із Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

Фотогалерея

Більше інформації (українською мовою): http://lnu.edu.ua/index.php?q=information&new=1574

7 травня 2015 р.

Методологічний семінар, присвячений актуальним питанням викладання права ЄС у ЛНУ і обговоренню досвіду викладання права ЄС для студентів університету.

Фотогалерея

Більше інформації (українською мовою):

http://old.lnu.edu.ua/faculty.php?faculty=intrel&page=news&new=metodologichnyj-seminar-z-pytan-vykladannja-prava-jes:997

25-26 вересня 2015 р. та 23-24 жовтня 2015 року

Перша частина курсу European Business Law, викладач – Гайнріх Немечек (Університет м. Маннгайм, ФРН).

Фотогалерея

Більше інформації (українською мовою):

http://lnu.edu.ua/index.php?q=information&new=2207

18 грудня 2015 р.

Відкрита лекція п. Наталії Гнидюк, Директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції на тему «Набуття чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС: чого чекати?»

Фотогалерея

Більше інформації (українською мовою):

http://www.lnu.edu.ua/zastupnyk-ministra-kabinetu-ministriv-ukrajiny-nataliya-hnydyuk-rozpovila-studentam-pro-perspektyvy-ukrajiny-pislya-nabuttya-chynnosti-uhody-pro-asotsiatsiyu-z-es/

25 грудня 2015 р.

Спільний круглий стіл з Львівською торгово-промисловою палатою на тему «Набуття чинності Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС : яких змін чекати підприємствам»

Фотогалерея

Більше інформації (українською мовою):

http://lcci.com.ua/pro-ks-nabuttya-chynnosti-zony-vilnoji-torgivli-mizh-ukrajinoyu-ta-yes-yakyx-zmin-chekaty-pidpryyemstvam/

29 січня 2016 р.

Спільний міжнародний науково-практичний семінар у форматі відео-конференції «Набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Перші висновки та виклики на майбутнє» у співпраці з Національним університетом «Києво-Могилянська Академія»

Фотогалерея

Більше інформації (українською мовою):

http://jmce.ukma.edu.ua/uk/node/203

Past Activities

December 16, 2014

The roundtable debate “Relations EU-Ukraine: Association Agreement between the EU and Ukraine – quo vadis?” took place in the video-conference-type at the Ivan Franko National University of Lviv and the Ukrainian Catholic University with the participation of the experts in the EU-Ukraine from the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University, National University «Kyiv-Mohyla Academy» and Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration by the President of Ukraine.

Photo gallery

More information available (in Ukrainian language): http://lnu.edu.ua/index.php?q=information&new=1574

May 7, 2015

The methodological seminar, which was devoted to the actual problems of teaching the EU Law at IFNUL as well as to the discussing current experiences of teaching the EU Law for the university students.

Photo gallery

More information available (in Ukrainian language): http://old.lnu.edu.ua/faculty.php?faculty=intrel&page=news&new=metodologichnyj-seminar-z-pytan-vykladannja-prava-jes:997

September 25-26, 2015 and October 23-24, 2015

First part of the course European Business Law; lecturer – Heinrich Nemeczek (University of Mannheim, Germany).

Photo gallery

More information available (in Ukrainian language):

http://lnu.edu.ua/index.php?q=information&new=2207

December 18, 2015

Public lecture by Nataliya Gnydiuk, the Director of the Government Office for European Integration on the topic «Entrance into Force of the Association Agreement between the European Union and Ukraine: What to Expect?»

Photo gallery

More information available (in Ukrainian language):

http://www.lnu.edu.ua/zastupnyk-ministra-kabinetu-ministriv-ukrajiny-nataliya-hnydyuk-rozpovila-studentam-pro-perspektyvy-ukrajiny-pislya-nabuttya-chynnosti-uhody-pro-asotsiatsiyu-z-es/

December 25, 2015

Common round-table with the Lviv Chamber of Commerce on the topic «Entrance into Force of the Free Trade Area between the European Union and Ukraine: Which Changes Expected for the Companies?»

Photo gallery

More information available (in Ukrainian language):

http://lcci.com.ua/pro-ks-nabuttya-chynnosti-zony-vilnoji-torgivli-mizh-ukrajinoyu-ta-yes-yakyx-zmin-chekaty-pidpryyemstvam/

January 29, 2016

Common international academic seminar in the video-format «Entrance into Force of the Association Agreement between the European Union and Ukraine. First Conclusions and Challenges» in the cooperation with the National University «Kyiv-Mohyla Academy»

Photo gallery

More information available (in Ukrainian language):

http://jmce.ukma.edu.ua/uk/node/203

Заплановані події

5-6 березня 2016 р., 8-9 квітня 2016 р.

Курс «Міжкультурна Європа: розмаїття і діалог» присвячений міжкультурному виміру європейських інтеграційних процесів і взаємозв’язку із такими актуальними питаннями як міграція і конфлікти у сучасній Європі. Лектор – Ірина Сікорська, Україна.

Квітень 2016 р.

Семінар «Методологічні проблеми викладання права Європейського Союзу в Україні»

Травень 2016 р.

Круглий стіл «Європейська політика сусідства»

26-30 вересня 2016 р.

Круглий стіл «Порівнюючи правові культури арбітражу: європейська і американська перспективи», за участю Роя Гонаса, США

Forthcoming events

March 4-5 and April 8-9, 2016

The course «Intercultural Europe: Diversity and Dialogue» is devoted to the intercultural dimension of the European integration process dealing with such actual issues as migration and conflicts in modern Europe. Lecturer – Iryna Sikorskaya, Ukraine

April 2016

Seminar «Methodological Problems of Teaching European Union Law on Ukraine»

May 2016

Round-table «European Neighborhood Policy»

September 26-30, 2016

Round table debate «Comparing legal cultures of arbitration: European and American perspectives» with the participation of Roy Gonas, the USA.
Course for students

Контакти / Contacts

Кафедра європейського права

факультету міжнародних відносин

ЛНУ імені Івана Франка,

Вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 307,

Тел.: +38(032)239-41-99,

Email: lsseulp@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/Lviv-Summer-Courses-in-European-Law-and-Policies-806835682712396/timeline/

European Law Department of the

Faculty of International Relations of

Ivan Franko National University of Lviv,

Sichovykh Strilсiv Str. 19, Room 307,

Phone: +38(032)239-41-99,

Email: lsseulp@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/Lviv-Summer-Courses-in-European-Law-and-Policies-806835682712396/timeline/

 

 

Leave a Reply