Jean Monnet Project – “Western Ukrainian Research Center in European Studies”

Wurces

Western Ukrainian Research Center in European Studies
(Jean Monnet Centre of Excellence) / Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій (Центр Досконалості імені Жана Моне)

Офіційний вебсайт проекту // Official website

Програма Жана Моне Еразмус+

599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ

  1. Мета і завдання / Aim and objectives

Мета і завдання / Aim and objectives

Реалізація даного проекту здійснюється за співфінансування Європейського Союзу. Ця публікація (вебсторінка) відображає виключно позицію авторів, а відтак Європейська Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання даної інформації.


Основною метою проекту є створення Західноукраїнського дослідницького центру з європейських студій (ЗУДЦЄС) у ЛНУ імені Івана Франка, який стане незалежною мультидисциплінарною освітньою і науковою платформою для академічного супроводу достосування українських суспільних, правових і підприємницьких практик до стандартів ЄС. Інституційна структура українських університетів є вертикально поділена на традиційні предмети, що перешкоджає формуванню освітнього і наукового потенціалу у різних дисциплінах. Відтак, створення ЗУДЦЄС у ЛНУ імені Івана Франка допоможе подолати існуючі труднощі і він стане першим Центром досконалості імені Жана Моне у Західній Україні.

Завданнями Центру є:

– Сформувати регіональний хаб для досліджень і викладання ЄС;

– Створити основу для навчання курсів з основ політики, базованої на доказах, відповідно до стандартів ЄС;

– Стати експертним центром з Європейського Союзу для місцевих і національних стейкхолдерів та здійснювати академічний супровід і аналіз політик на локальному, регіональному та місцевому рівнях;

– Стати центром співпраці і діалогу для українських і міжнародних партнерів з питань європейських студій;

– Стати центром поширення інформації про актуальні питання співпраці між Україною та ЄС.

Заходи проекту включають проведення наукових досліджень, навчання, семінари, круглі столи з стейкхолдерами проекту і низку публікацій. Порядок денний досліджень ЗУДЦЄС включає проведення індивідуальних досліджень старшими академічними дослідниками. Навчання буде пов’язане із підвищенням потенціалу ЗУДЦЄС через програму сертифікованих тренінгів з професійного розвитку та з Зимовою школою з європейських студій для студентів, які не мають курсів з європейської інтеграції. Цей центр також слугуватиме базою для консультування з питань розробки політик щодо відносин з ЄС. Спільні семінари розроблені для посилення співпраці з іншими Центрами досконалості імені Жана Моне з метою посилення передачі найкращих практик і академічних дискусій з різних напрямів європейських студій. Діяльність ЗУДЦЄС буде посилюватися через створення і забезпечення видавничої роботи, включаючи 5 монографій, 5 аналітичних документів з розробки політик і 5 наукових статей. Серія публічних дискусій щодо аналітичних документів з розробки політик буде організована після їхнього оприлюднення. Заходи із розповсюдження результатів роботи проекту спрямовані на створення потужних довготривалих зв’язків з різними стейкхолдерами, такими як урядові інституції, неурядові організації, бізнес тощо. Проект реалізовуватиметься науково-педагогічними працывниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами і бізнесу.

Вплив та сталість проекту

У рамках цього проекту Університет створив міждисциплінарний дослідницький центр з європейських студій, завданням якого є формування моделі ефективної співпраці Університету, представників різних гілок влади, громадянського сектора і суспільства загалом задля узгодження стандартів соціального життя, демократії і освіти до кращих європейських практик. Створення цього центру сприятиме міждисциплінарним дослідженням у сфері європейських студій в Університеті і посиленню його іміджу як дослідницького університету.

Координатор проекту: к.ю.н., доц. Головко-Гавришева Оксана Ігорівна, доцент кафедри європейського права

The realization of this project is carried out with the help of the financial support from the European Union. This publication (webpage) only reflects the position of the authors, and therefore the European Commission can not be held responsible for any use of this information.


The key project objective is to establish a Western Ukrainian Research Center in European Studies (WURCES) at the IFNUL, which will provide independent multidisciplinary teaching and research platform to support academically the adjustment of Ukrainian social, legal and business practices to EU standards. Institutional structure of Ukrainian Universities is vertically divided into traditional disciplines which prevents from building on available teaching and research potential in different disciplines. Therefore, the establishment of the WURCES at IFNUL will help to overcome existing constraints and will become a first Jean Monnet Centre of Excellence in Western Ukraine.

The WURCES aims to serve:

• as a regional hub for research and teaching activities on the EU,

• as an innovative training institution for evidence-based policy making in EU-related issues,

• as one of the poles of expertise within Ukraine on the European Union for both local and national stakeholders,

• as a venue for cooperation and dialogue with other Ukrainian and international partners in the field of European Studies,

• as an instrument for disseminating information on issues relevant for EU-Ukraine cooperation.

The project activities will include research, teaching, seminars, workshops with project stakeholders and set of publication activities. The WURCES agenda will include the individual research activities of senior research fellows. The teaching will be linked to the WURCES capacity-building through certified trainings and to a European Studies Winter School for students and young professionals usually not covered by EU studies. This center would also serve as the basis for policy advising in EU-related matters. The joint seminars are designed to strengthen the cooperation with other Jean Monnet Centres of Excellence aiming to facilitate the transfer of best practices and foster academic discussions in different fields of European Studies. The WURCES activities will be reinforced by establishing and maintaining strong publication record, including 5 monographs, 5 policy papers and 5 articles. The series of public discussions on the policy papers will be organized after their release. Project dissemination activities aim to build strong long-term links with different stakeholders like governmental bodies, NGOs, businesses, etc. The project will conducted by academic staff from the Faculty of International Relations and Faculty of Financial Management and Business.

Impact of the project

Within the framework of this project the University established a multidisciplinary research center in European Studies which aims to build model of fruitful cooperation between the university, the policy-makers, civic society and wider society in order to adjust the social life, democracy and education standards to best European practices. The ceration of this center will support interdisciplinary research in European Studies and srtehnthening the image of the University as research university.

Project coordinator: Oksana I. Holovko-Havrysheva, PhD in Law, associate professor of the European Law Department