Jean Monnet module – “The Economy in European Integration” « International Office

Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір / The Economy in European Integration: Internal Challenges and External Dimensions

Програма Жана Моне Еразмус+

575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE

  1. Мета і завдання / Aim and objectives
  2. Команда проекту / Project Team
  3. Події / Activities
  4. Майбутні події / Forthcoming events
  5. Минулі заходи / Past Activities
  6. Контакти / Contacts
Мета і завдання / Aim and objectives

Реалізація даного проекту здійснюється за співфінансування Європейського Союзу. Ця публікація (вебсторінка) відображає виключно позицію авторів, а відтак Європейська Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання даної інформації.


З 01.09.2016 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу реалізується проект за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

З 01.01.2016 р. почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). Для основних суб’єктів ринку ці зміни передбачають багато і переваг, але водночас – достатню кількість потенційних ризиків. Однією із причин такої ситуації є те, що в Україні немає системного досвіду поширення спеціалізованої інформації про євроінтеграційні процеси, зокрема – про особливості функціонування зони вільної торгівлі з ЄС.

Дана проблема відноситься і до української системи вищої освіти, де до сьогоднішнього дня не впроваджено у практику ВНЗ єдиних підходів щодо викладання дисциплін з європейської інтеграції. Це зумовлює необхідність запровадження точкових заходів навчально-консультативного характеру. Зокрема, цей факт загострює важливість автономної участі у даному процесі вищих навчальних закладів, які можуть підвищити рівень кваліфікації студентів-випускників шляхом запровадження у навчальний процес спеціалізованих фахових дисциплін в галузі економіки у європейській інтеграції.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління фінансами та бізнесу для студентів 2-го курсу викладається короткий курс «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», який дає базові знання у цій сфері. Однак, на даний час вітчизняний ринок праці вимагає наявність у випускників-економістів фахових компетенцій у сфері європейської інтгерації. У свою чергу, це ставить перед факультетом вимогу – як доповнення до вже існуючої дисципліни запровадити у навчальний процес спеціалізовані предмети євроінтеграційного спрямування.

Відтак, згідно проекту за програмою Жана Моне кафедрою економічної теорії вже цього навчального року (у другому семестрі) буде запроваджено нову спеціалізовану дисципліну для магістрів «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Перевагою для студентів, які вивчатимуть новий предмет є:

По-перше – додаткові практичні компетенції у сфері євроінтеграції, які можна використати у своїй майбутній трудовій діяльності;

По-друге – окрім основної навчальної програми надається можливість послухати зовнішніх лекторів та бізнес-тренерів із цікавими програмами;

По-третє – після завершення навчання передбачене нагородження студентів спеціалізованим сертифікатом (українською та англійською мовами) про участь у навчальному проекті Європейської Комісії, який значно покращить перспективи навчання, стажування та працевлаштування закордоном.

Реалізація даного проекту передбачає як запровадження нової спеціалізованої дисципліни для студентів-магістрів, так проведення ряду додаткових науково-практичних заходів, зокрема: студентських наукових диспутів; круглих столів (за участі представників від студентства, науковців, органів влади, бізнесу, громадського сектору); навчального посібника та наукових статей; проведення заключної конференції про проблеми дослідження та викладання економіки у європейській інтеграції.

The realization of this project is carried out with the help of the financial support from the European Union. This publication (webpage) only reflects the position of the authors, and therefore the European Commission can not be held responsible for any use of this information.


From September 1, 2016 at the Faculty of Business and Financial Management, started a project under the program Jean Monnet 575,241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions."

On January 1, 2016 the DCTFA provisions of the Association Agreement (AA) between the EU and Ukraine entered into force (with particular situation in the Netherlands). This fact opens a lot of unique opportunities for mutually beneficial economic cooperation between the parties involved. Ukraine,however, as a party to the EU integration process, experiences a number of difficulties related to the lack of sufficient knowledge about economic aspects of economic aspects of the developments in Europe.

This issue applies to Ukrainian higher education system, which to date has not yet implemented in practice uniform approaches to teaching courses on European integration. This necessitates the introduction of point measures of educational and consultative nature. In particular, this fact intensifies the importance of autonomous participation of higher education institutions during this process, which may increase the skill level of graduate students by introducing specialized professional disciplines in economics in European integration.

In Lviv University, at the Faculty of business and financial management, a short course "European integration and global issues of our time" is taught for 2nd year students. The course gives basic knowledge in its area. However, at present the domestic labor market requires the presence of professional competence in area of European integration studies among graduate economists. Thus, this poses a faculty demand – an introduction of specialized subjects in area of European integration studies as a complement to existing discipline.

According to the Jean Monnet draft program, the Department of Economic Theory will introduce new specialized discipline for the Master students "Economics of European integration: internal challenges and external dimension." The discipline will be introduced during the second semester of the current academic year.

The advantages for students who will study the new subject are:

- Additional practical competence in the field of European integration, which can be used in future work;

- In addition to core curriculum, opportunity to listen to external speakers and business coaches with interesting programs.

- After completion of provided training, students will be awarded with a specialized certificate (both in Ukrainian and English languages) of participation in the educational project of the European Commission, which will significantly improve the prospects for education, training and employment abroad.

This project involves the introduction of a new specialized course for Master students as well as a series of additional scientific activities, such as: students' scientific debates; round tables (with participation of representatives of students, researchers, government, business, public sector); textbook and scientific articles; final conference on the problems of research and teaching of economics in European integration.

Команда проекту / Project Team

Координатор проекту

Василь Зеленко – кандидат економічних наук, доцент. Закінчив економічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Управління процесами формування коштів пенсійних фондів в Україні». На даний час працює на посаді заступника завідувача зі студентської наукової роботи на кафедрі економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка. Має досвід викладання європейської інтеграції, організації та проведення тренінгів, круглих столів та диспутів. З 2011 р. очолює науковий гурток «Економіст» У 2014-2015 рр. був головою ради молодих учених ЛДФА. З 2015 р. – член Української асоціації європейських студій. Наукові та практичні інтереси: європейська інтеграція, глобальні проблеми, макроекономіка, соціальне страхування, управління проектами.

Додатковий досвід у сфері європейської інтеграції та управління проектами:

- Листопад 2015 – лютий 2016 – навчання у першому циклі навчальних сесій в рамках "Громадської Школи Дієвих Практик ЄС", організованого за підтримки Інституту Європейської Політики (Німеччина), Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, Громадської Мережі "ОПОРА" (Україна).

- Листопад-грудень 2015 – навчання на дистанційному курсі "10 кроків підготовки успішного проекту" організованого за підтримки проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду".

Академічний координатор

Олег Гупало – кандидат економічних наук, доцент. На сьогоднішній день – завідувач кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Має досвід викладання європейської інтеграції, міжнародної економіки, глобальної економіки, організації та проведення круглих столів, семінарів та конференцій. На даний час є науковим керівником трьох аспірантів. У 2006 р. з його ініціативи було розроблено навчальний курс “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності”. За його авторства видано однойменний навчальний посібник (І та ІІ видання). Напрямки професійного досвіду: європейська інтеграція, глобальні проблеми, політична економія, міжнародна економіка, глобальна економіка.

Менеджер з адміністративних питань

Наталія Васильєва – інженер-програміст. Свого часу працювала заступником завідуючого відділом алгоритмізації та програмування статистичних задач, економічних задач обласного управління статистики, а також – завідуючим сектором програмування у різних відділах автоматизованих систем управління Львіського проектно-технологічного інституту. З грудня 2001 є старшим лаборантом на кафедрі економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка. Окрім програмування, має досвід у складанні навчальних та робочих програм, іншої методичної документації, форматування навчальних посібників. Допомагає у проведенні круглих столів, семінарів, диспутів та конференцій. Відмінно володіє ПК.

Асистент по роботі зі студентами

Роман Цибран – студент ІІІ курсу факультету управління фінансами та бізнесу. На даний час здобуває освіту за напрямком фінанси на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Має досвід у організації студентських диспутів та круглих столів, оскільки є заступником керівника студентського наукового гуртка «Економіст» при кафедрі економічної теорії. Додатково цікавиться європейською інтеграцією. Інші навики: знання ПК, вільне володіння англійською мовою, створення мультимедійних презентацій для виступів, робота з веб-сайтами та соціальними мережами.

Project Coordinator

Vasyl Zelenko – Ph.D. in Economics, associate professor. Deputy head of the Department of Economic Theory in scientific work with students at the Faculty of Financial Management and Business (FFBM) of Ivan Franko National University of Lviv (IFNUL) (Ukraine) (Ukraine).Has experience in teaching European integration studies, organizing and conducting trainings, roundtables and disputes. In 2014-2015 he was a chairman of Young Scientists at Lviv State Academy of Finance (LSAF). Fields of professional expertise: European integration, global issues, macroeconomics, political economics and social insurance.

Additional experience includes European integration studies and project management:

- November 2015 - February 2016 - studies in the first cycle of training sessions in the "Public School effective EU practice", organized with the support of European Policy Institute (Germany), Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany and Public Organization "SUPPORT" (Ukraine).

- November-December 2015 - remote learning course "10 steps for successful preparation of a project" organized with the support of the EU / UNDP "Local Development CBA".

Academic Coordinator

Oleg Gupalo – Ph.D. in Economics, associate professor. Head of the Department of Economic Theory at the Faculty of Financial Management and Business (FFBM) of Ivan Franko National University of Lviv (IFNUL) (Ukraine). Has experience in teaching European integration, international economics, global economics, organizing and holding roundtables, seminars and conferences. Currently supervising 2 PhD students.Developer of a course “European integration and global issues of present time”.Fields of professional expertise: European integration, global issues, political economy, international economy, global economics.

Administrative Manager

Natalia Vasilyeva – engineer programmer. Worked as a deputy head of the Department of Algorithmic and Statistical Programming Tasks, the Department of Economic Tasks of the Regional Statistical Office; apart from that was a head of programming sector in different departments of automated control systems at Lviv Design and Technology Institute. Currently she is an administrative worker at the Department of Economic Theory in the FFMB at IFNUL. Besides the programming skills, she has experience in curriculum and work program drafting, compilation of methodical documentation and handbook formatting. Helps out in holding roundtables, conferences, seminars and disputes.

Students Assistant

Roman Tsybran – Third-year student at the Faculty of Financial Management and Business. At present, he is getting education in the direction of Finance on the faculty of business and financial management at Lviv University. He has experience in organizing student debates and round tables. Deputy head of the student scientific circle "Economist" at the Department of Economic Theory. Additionally, interested in European integration. Other skills: PC knowledge, fluent in English, multimedia presentations for speeches, work on websites and social networks.

Події / Activities

Минулі події / Past Activities

Минулі заходи

20 жовтня 2016 р.

На факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (корпус по вул. Медової Печери 53) відбулась презентація проекту за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

У межах заходу було проведено відкриту лекцію проф. Роберта Станіславського (кафедра європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Університету «Політехніка Лодзька»). Тема лекції: «Роль структурних фондів Європейського Союзу у розвитку Польщі»

В рамках заходу із вступним словом виступив декан факультету Стасишин Андрій Васильович, координатор проекту Зеленко Василь Анатолійович провів коротку презентацію основних цілей та завдань проекту. Заключним етапом заходу стала відкрита лекція проф. Роберта Станіславського (перший публічний проектний захід). Завідувач кафедри економічної теорії Гупало Олег Григорович на завершення коротко поінформував студентів про їх переваги завдяки участі у даному проекті.

Представлення проекту у вигляді презентації (PPT, 1 MB)

Фотогалерея

Більше інформації (українською мовою): http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/jean-monnet-presentation-october-20.doc


21-22 жовтня 2016 р.

21 та 22 жовтня 2016 року доц. Зеленко взяв участь у Х Конгресі Української Асоціації Європейських Студій "Вирішення та трансформація конфліктів через науку і освіту: найкращий європейський та український досвід". На даному заході було здійснено публічне представлення проекту «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Фотогалерея

Більше інформації: http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/jean-monnet-presentation-october-21.doc


9-14 січня 2017 р.

Стажування доц. Василя Зеленка на кафедрі європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Лодзької Політехніки (Польща)

Відповідно до плану реалізації проекту 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» за програмою Жана Моне та в рамках співпраці кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка з кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу університету Політехніка Лодзька доц. Зеленко Василь проходив стажування на кафедрі європейської інтеграції та міжнародного маркетингу університету Політехніка Лодзька з 09.01.2017 по 14.01.2017.

Програма стажування включала виконання таких завдань:

1) здійснення презентації проекту «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» з метою ознайомлення приймаючої сторони з основними аспектами даного проекту; 2) обговорення з членами кафедри європейської інтеграції та міжнародного маркетингу змісту та особливостей викладання нової спеціалізованої навчальної дисципліни; 3) обмін досвіду з проведення відкритих заходів в рамках реалізації проектів, зокрема: публічні лекції, студентські наукові диспути, круглі столи, конференції; 4) відвідування Зеленком Василем занять викладачів кафедри європейської інтеграції та міжнародного маркетингу; 5) відвідування бібліотеки з метою аналізу літератури у сфері європейської інтеграції; 6) ознайомлення з навчально-методичною та науковою роботою кафедри європейської інтеграції та міжнародного маркетингу задля застосування найкращих навчальних практик країни Європейського Союзу у роботі кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка; 7) проведення відкритих лекцій з напряму «економіка у європейській інтеграції» для студентів Політехніки Лодзької на такі теми: «Основна мета, стратегія та етапи європейської інтеграції України», «Загальна характеристика Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС»; 8) обговорення перспектив подальшої співпраці між кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу університету Політехніка Лодзька та кафедрою економічної теорії економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка, зокрема: щодо проведення спільних заходів та наукових досліджень.

Фотогалерея


24 лютого 2017 р.

Відбулася робоча зустріч доц. кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка, координатора проекту за програмою Жана Моне "Economics in European integration: internal challenges and External Dimension" Василя Зеленка із завідувачем кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності НУ «Львівська Політехніка», керівником секції «Європейська економіка» Української Асоціації Європейських Студій Ольгою Мельник

В рамках зустрічі було визначено основні напрямки обміну досвідом між кафедрами з проблем дослідження та викладання економіки у європейській інтеграції, зокрема, щодо реалізації проектів за програмою Жана Моне (в т.ч в межах діяльності Української Асоціації Європейських Студій). Зокрема, узгоджено план роботи на найближчий період:

1) кафедрою зовнішньоекономічної та митної діяльності 21 квітня 2017 р. проводитиметься ІІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Проблеми управління зовнішньо-економічною та митною діяльністю в умовах євроасоціації» Планується, що в рамках заходу представники кафедри економічної теорії братимуть участь в обговоренні окреслених проблем;

2) Ольгою Мельник було окреслено актуальні питання подальшої роботи секції «Європейська економіка» Української Асоціації Європейських Студій та визначено основні напрямки співпраці із командами проектів Жана Моне у сфері викладання та дослідження економічних проблем;

3) Василь Зеленко розповів про те, що у травні 2017 року кафедрою економічної теорії, в рамках реалізації проекту за програмою Жана Моне "Economics in European integration: internal challenges and External Dimension", буде проведено круглий стіл на тему: «Зона вільної торгівлі між ЄС та Україною: досвід та стратегії». Представники від кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності були запрошені для участі у дискусії;

4) в загальному, у рамках зустрічі було погоджено здійснювати постійний обмін інформацією про актуальні заходи та події у напрямку європейської інтеграції з метою залучення до участі науковців та студентів з обох сторін, збільшення міжкафедральної співпраці загалом.

Фотогалерея


16 березня 2017 р.

Відбулась відкрита лекція Оксани Ігорівни Головко-Гавришевої на тему “Правове регулювання економічної діяльності в ЄС”.

Захід проводився в межах реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE "The economy in European integration: internal challenges and external dimensions" та роботи наукового гуртка «Економіст» (напрям «Економіка у європейській інтеграції»).

На факультеті управління фінансами та бізнесу відбулась відкрита лекція кандидата юридичних наук, доцента, незалежного експерта, автора понад 80 праць з міжнародного права і права Європейського Союзу Оксани Ігорівни Головко-Гавришевої на тему “Правове регулювання економічної діяльності в ЄС”.

Лекція проходила у формі дискусії, з використанням інтерактивних методів. Цікавості додало те, що розгляд проблеми правового регулювання економічної діяльності в ЄС було проведено з використанням конкретних ситуацій із життя та діяльності фізичних та юридичних осіб у різних країнах Європи. Оксана Головко-Гавришева під час лекції ділилась досвідом із реалізації власного проекту імені Жана Моне 553310 "Summer courses in EU Law and Policies".

Після лекції студенти отримали переконання у тому, що навіть будучи громадянами України, можна одержати багато особистих вигод та переваг, знаючи окремі положення як нормативно-правових актів ЄС так і Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У лекції брали участь студенти-магістри, студенти з інших курсів, викладачі факультету, які цікавляться проблематикою європейської інтеграції. Так, Олена Вікторівна Герасименко працювала у групі разом зі студентами, Любов Антонівна Перетятко та Олег Григорович Гупало дискутували із актуальних питань.

Підсумовуючи, координатор проекту Василь Зеленко відзначив, що під час лекції з експертом Оксаною Головко-Гавришевою було піднято багато актуальних та цікавих проблем, які більш детальніше будуть розглянуті на наступних заняттях в межах спецкурсу «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» .

Фотогалерея


5 квітня 2017 р.

Відбувся науковий диспут «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»

5 квітня 2017 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу (в корпусі по вул. Медової Печери, 53, ауд. 206) науковим гуртком «Економіст» кафедри економічної теорії проведено науковий диспут на тему: «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»

В межах заходу із своїми доповідями виступили 11 студентів 3-5 курсів. Доволі часто доповіді супроводжувались цікавими дискусіями, зокрема, щодо питання санкцій ЄС, гуманітарної допомоги, ролі ОБСЄ як посередника у конфлікті. Особливої уваги було приділено питанню історичних передумов військової агресії РФ в Україні та ролі ЄС у цих процесах.

Викладачі та аспіранти кафедри економічної теорії брали участь у обговоренні запропонованих студентами проблем. .

Програма заходу

Фотогалерея


29-30 березня 2017 р.

В рамках реалізації проекту Жана Моне студентка групи УФФМ-52с Баранова Марія-Соломія брала участь у конференції CiSEP у м. Чернігів на тему: «Реформи!Зміни! Дійсно?»

29-30 березня 2017 року у Чернігові відбувалась конференція CiSEP (Громадська школа дієвих практик ЄС) на тему: «Реформи! Зміни! Дійсно?» Громадська сила для кращих результатів», за підтримки Інституту Європейської Політики (ІЄП) та партнером з реалізації Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень.

Представником керівника проекту за програмою Жана Моне Василя Зеленка на конференції була Баранова Марія-Соломія, студентка-магістр групи УФФМ-52с. Під час роботи у групах Марія-Соломія розповіла іншим учасникам про реалізацію проекту Жана Моне «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка.

Програма заходу

Фотогалерея


10 травня 2017 року

На факультеті управління фінансами та бізнесу відбулась відкрита лекція Зеленка Василя Анатолійовича на тему «ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС».

Заняття проходило з використанням мультимедійної техніки. У ході лекції часто виникала бесіда та дискусії на актуальні практичні проблеми з обраної тематики. Серед основних завдань, які ставились на обговорення, найбільше уваги було приділено наступним: визначити концептуальну сутність поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, здійснити загальний огляд змісту Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею», показати що таке доступ товарів на ринки та засоби захисту торгівлі, розглянути поняття «Економічне галузеве та фінансове співробітництво».

Корисним та цікавим було те, що багато положень Угоди про асоціацію було розглянуто на конкретних прикладах з діяльності вітчизняних та європейських економічних суб’єктів. В загальному, студенти зрозуміли які перевали та водночас і загрози для України несе в собі імплементація Угоди про асоціацію з ЄС. Після завершення заняття студенти виявили бажання і в подальшому більш детально обговорити підняті проблеми із функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Підсумовуючи, лектор Василь Зеленко запропонував студентам у більш практичному середовищі розглянути питання економічного блоку Угоди про асоціацію з ЄС та разом з Олегом Гупалом запросили їх до участі у круглому столі на тему «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі: досвід та стратегії», де вони матимуть змогу послухати думки експертів із даних проблем.

Фотогалерея


17 травня 2017 року

На факультеті управління фінансами та бізнесу відбувся круглий стіл на тему: «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі: досвід та стратегії»

У круглому столі приймали участь студенти та викладачі факультету управління фінансами та бізнесу, а також гості (науковці-експерти, представники бізнесу та громадського сектору).

Учасники круглого столу розглядали, аналізували та дискутували із таких проблем: теоретична сутність поняття «Зона вільної торгівлі»; економіко-правові засади функціонування ПВЗВТ згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; соціально-економічні та політико-правові наслідки від запровадження ПВЗВТ в Україні. Аналіз реальних можливостей та загроз; перший досвід функціонування ПВЗВТ в Україні, цікаві факти та історії успіху. Кожна із студентських доповідей супроводжувалась цікавим обговоренням, часто – дискусією.

У підсумку, учасники круглого столу дійшли згоди щодо необхідності продовження та посилення започаткованої співпраці викладачів і студентів факультету управління фінансами та бізнесу з зовнішніми науковцями-експертами, представниками бізнес-структур та громадських організацій у напрямку «економіка в європейській інтеграції».

Програма заходу

Фотогалерея


26 червня 2017 року

НАГОРОДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТАМИ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ ЖАНА МОНЕ НА ФАКУЛЬТЕТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

Наприкінці червня відбулось нагородження сертифікатами учасників програми Жана Моне «Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension»

Загалом, програма спецкурсу передбачала вивчення таких розділів:

Розділ 1. Сучасний Європейський Союз: особливості функціонування

Розділ 2. Економічна політика країн Європейського Союзу

Розділ 3. Європейська інтеграція України

Розділ 4. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Розділ 5. Програми та проекти ЄС для України. Основи управління проектами

До навчального процесу було залучено дві групи студентів-фінансистів 5 курсу магістратури, а також студентів з інших груп, які виявили бажання брати участь у реалізації даного проекту (або окремих проектних заходах).

Паралельно з проходженням навчального процесу для студентів було організовано ряд додаткових заходів навчально-прикладного характеру:

- відкрита лекція професора Р.Станіславського (Польща);

- відкрита лекція О.Головко-Гавришевої (координатор проекту Жана Моне – правовий напрям);

- студентський науковий диспут;

- круглий стіл.

Після завершення програми ряд студентів виявили бажання і надалі цікавитись проблемами економіки у європейській інтеграції та будуть брати участь у проектних заходах і на наступний навчальний рік.

СЕРТИФІКАТ

Фотогалерея


13-16 липня 2017 року

В рамках реалізації проекту Жана Моне студент Бірченко Михайло брав участь у 21 сесії «EU Study Days» у м. Запоріжжя

Представництвом Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським освітнім центром реформ було проведено двадцять першу сесію «EU Study Days in Ukraine», яка відбулась 13-16 липня 2017 року в Запоріжжі. До участі у сесії були залучені учасники з усіх регіонів України.

Одним із учасників даного заходу було відібрано студента факультету управління фінансами та бізнесу Бірченка Михайла. За словами студента Єврошкола відкриває унікальну можливість для українських студентів:

● отримати нові знання від найкращих фахівців з Європейського Союзу та України;

● вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом в таких сферах, як політика, економіка, енергетика, візові питання, освіта та права людини;

● дістати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та науковцями;

● долучитися до мережі активної молоді, з метою обміну досвідом та впровадження спільних ініціатив у майбутньому.

У підсумку, учасники круглого столу дійшли згоди щодо необхідності продовження та посилення започаткованої співпраці викладачів і студентів факультету управління фінансами та бізнесу з зовнішніми науковцями-експертами, представниками бізнес-структур та громадських організацій у напрямку «економіка в європейській інтеграції».

Серед тренерів були: представник прес-служби Представництва ЄС в Україні, Голова NABU Open Office, представник Erasmus Mundus Association та ін.Обговорювався широкий спектр важливих питань та проблем від децентралізації до судової реформи, кожен мав свої запитання та пропозиції. Дуже корисною була інформація про Еразмус+ та інші фонди Європейського Союзу, що фінансують навчання закордоном. Найцікавішою частиною були практичні заняття, наприклад – розробити законопроект або відтворити засідання Міністрів закордонних справ країн ЄС тощо.

Одержаним досвідом на «EU Study Days» Михайло ділитиметься з іншими студентами факультету під час проведення занять по дисципліні «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Фотогалерея


Вересень 2017 року

З початком нового навчального року на факультеті управління фінансами та бізнесу розпочато 2-й рік реалізації проекту за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Цільовою аудиторією виступають насамперед студенти факультету, які вивчають новий курс. До інших заходів проекту буде залучено викладачів, аспірантів, представників від бізнесу, влади та громадянського суспільства.

У даному році передбачається реалізація таких основних подій:

• вивчення спеціалізованої дисципліни;

• проведення студентського наукового диспуту;

• лекції двох зовнішніх експертів;

• проведення круглого столу;

• участь у інших заходах на тематику європейської інтеграції.


13 жовтня 2017 року

В рамках святкування «Днів Університету» 13 жовтня 2017 року кафедрою економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу було проведено Студентський науковий семінар на тему: «Проблема соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції».

У даному заході брали участь студенти другого курсу спеціальностей «фінанси» та «публічне управління та адміністрування», а також науково-викладацький персонал кафедри економічної теорії

Серед основних тем, які обговорювались можна виділити такі:

• аналіз проблеми економічного зростання в України та ЄС;

• проблема формування експортного потенціалу України в межах реалізації Угоди про асоціацію;

• порівняльний аналіз зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу;

• проблема залучення іноземних інвестицій;

• шляхи подолання проблеми державного боргу в Україні.

Програма заходу

Фотогалерея


31 жовтня 2017 року

Участь у семінарі-майстерні «Сучасні тренди викладання Європейських Студій»

У рамках співпраці кафедри економічної теорії з Українською Асоціацією Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, а також із Науково-дослідним інститутом європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 31.10.2017 р. Василь Зеленко брав участь у семінарі-майстерні «Сучасні тренди викладання Європейських Студій» (у рамках проекту Жана Моне 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA).

Метою заходу було формування ціліснішого бачення методики викладання євроінтеграційної тематики у різних освітніх системах як в ЄС, так і в Україні; проаналізувати сучасний стан та поділитися найкращими освітніми практиками з Європейських Студій для різних цільових аудиторій; отримати практичні знання та навички з педагогічної майстерності для викладання різних аспектів європейської інтеграції; сформулювати рекомендації щодо опрацювання методики викладання Європейських Студій для різних за складом груп слухачів в Україні.

Запрошеним доповідачем-тренером заходу була Каріна Баранцева – доцент кафедри права Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва), викладає навчальні дисципліни з Європейських Студій. Має значний досвід тренерської роботи з тематики викладання європейської інтеграції, зокрема була провідним експертом у цій сфері у рамках проекту Twinning.

Під час проведення семінару-майстерні всі учасники брали безпосередню участь в «умовному навчанні» з європейської інтеграції з використанням сучасних інтерактивних методів, що в підсумку допоможе впроваджувати одержаний досвід при викладанні власних спеціалізованих дисциплін.

Програма заходу

Фотогалерея


3 листопада 2017 року

Інформаційний стенд

Нещодавно на кафедрі економічної теорії було створено інформаційний cтенд проекту Жана Моне.

Фотогалерея


6 листопада 2017 року

В межах реалізації проекту було проведено лекцію-тренінг на тему «Монетарна політика Європейського Союзу».

Під час розгляду основних проблем з формування економічного та монетарного союзу було використано інтерактивні методи у навчанні. Зокрема, з метою кращого розуміння принципу конвергенції у Європейському Союзі було застосовано прийом із практики управління командами (таким чином студенти у наявності змогли побачити дію даного принципу у житті).

Фотогалерея


27 листопада 2017 року

На факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся студентський науковий диспут на тему: «Збалансування економічного розвитку країн-членів ЄС».

В межах заходу із своїми доповідями виступили студенти 2-5 курсів:

1. Трохімчук Діана. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ПРИБАЛТИКИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄС

2. Колотюк Олег. ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НІМЕЧЧИНИ ТА ГРЕЦІЇ

3. Cубицька Діана. ВПЛИВ ВИХОДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ НА ЕКОНОМІКУ ЄС

4. Олійник Анастасія. ІСПАНІЯ: ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ І КАТАЛОНСЬКЕ ПИТАННЯ.

5. Буркот Лілія. Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі за період членства країни в Європейському Союзі

6. Жовтяк Катерина. ФІНАНСОВА КРИЗА В ГРЕЦІЇ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

7. Бірченко Михайло. АНАЛІЗ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДІВ ТА ЧЕХІЇ.

Самі виступи часто породжували багато цікавих запитань, а іноді – і дискусій. До обговорення активно долучались інші студенти, які виступали у ролі слухачів на даному заході. Особливо цікавим було обговорення досвіду країн Прибалтики та Польщі щодо проведення структурних реформ. Багато дискусій виникло після доповідей про Грецію та Великобританію.

Підводячи підсумки, координатор проекту Василь Зеленко зазначив, що на сучасному етапі основними проблемами у Європейському Союзі є подолання євроскептицизму, міграційної кризи, досягнення збалансованості розвитку усіх регіонів та забезпечення стійкого економічного зростання на основі стратегії сталого розвитку. За останні роки ЄС уже неодноразово доводив свою здатність до подолання викликів та кризових явищ. Відтак, є переконання у тому, що і теперішні проблеми будуть вирішені якнайближчим часом. Україна, в свою чергу, повинна не сліпо копіювати досвід реформ у ЄС, а вибірково використовувати досвід окремих держав-членів для проведення фундаментальних реформ у процесі європейської інтеграції.

Програма заходу

Сертифікат учасника

Фотогалерея


6 грудня 2017 року

Відбулась відкрита лекція Оксани Ігорівни Головко-Гавришевої “Правове регулювання економічної діяльності в ЄС”

6 грудня 2017 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулась відкрита лекція Оксани Ігорівни Головко-Гавришевої – доцента кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, старшого експерта з питань адаптації національного законодавства до права ЄС Програми залучення фахівців проекту «Association4you» при Міністерстві економіки та торгівлі України, координатора проекту Жана Моне. Тема лекції: “Правове регулювання економічної діяльності в ЄС”.

Лекція проходила у вигляді постійного діалогу зі студентами, з використанням інтерактивних методів. Цікавості додало те, що розгляд проблеми правового регулювання економічної діяльності в ЄС було проведено з використанням конкретних ситуацій із життя та діяльності фізичних та юридичних осіб у різних країнах Європи.

Особливістю заняття стало те, що лектор ділилась власним досвідом роботи у проекті «Association4you», зокрема – діяльністю щодо аналізу Закону України «Про електронну комерцію», вказуючи на ряд актуальних проблем, над якими на даному етапі працює робоча група. Саме обговорення даного документу мало виключно практичний характер: приводились приклади ведення інтернет-торгівлі товарами та послугами як в ЄС, так і в Україні; надавались конкретні рекомендації, які кожен з слухачів зможе потенційно використати для себе.

По закінченні лекції слухачі отримали переконання у тому, що і в Україні можна одержати багато особистих вигод, знаючи окремі положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та відповідних супутніх документів.

У підсумку, координатор проекту В.А. Зеленко відзначив, що під час заняття було обговорено багато актуальних та цікавих проблем, які будуть детальніше розглядатись та вивчатись на наступних заняттях з спеціалізованої дисципліни. Студенти подякували гостю своїми аплодисментами.

Фотогалерея


27 грудня 2017 року

Наприкінці грудня на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулось нагородження сертифікатами учасників програми жана моне «Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension»

Загалом, програма спецкурсу передбачала вивчення таких розділів:

Розділ 1. Сучасний Європейський Союз: особливості функціонування

Розділ 2. Економічна політика країн Європейського Союзу

Розділ 3. Європейська інтеграція України

Розділ 4. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Розділ 5. Програми та проекти ЄС для України. Основи управління проектами

Для навчального процесу було сформовано дві групи студентів. Паралельно з проходженням навчального процесу, студенти взяли участь у студентському науковому диспуті та у відкритій лекції Оксани Головко-Гавришевої

Після завершення програми ряд студентів виявили бажання і надалі цікавитись проблемами економіки у європейській інтеграції та будуть брати участь у проектних заходах, які заплановані на наступний навчальний семестр.

Сертифікат учасника програми Жана Моне

Фотогалерея


6 березня 2018 року

На факультеті управління фінансами та бізнесу відбулась робоча зустріч координатора проекту Жана Моне доц. Василя Зеленка із професором університету Paris East Créteil (UPEC) Борісом Найманом.

В межах заходу було здійснено обмін досвідом з реалізації проектів та програм за підтримки Європейського Союзу. Проф. Б.Найман розповів про власний досвід дослідницької та експертної діяльності як у країнах ЄС, так і за його межами, зокрема – і в Україні. Доц. В. Зеленко розповів колезі про особливості реалізації проекту Жана Моне на кафедрі економічної теорії. Зокрема, проф. Б. Найман, переглядаючи робочу програму нової спеціалізованої дисципліни та додаткових проектних заходів, зробив декілька корисних рекомендацій. Також було здійснено обговорення проблем неформаль-ної економіки у ЄС та Україні, а також міграції (початково на 07 березня було заплановано ще і відкриту лекцію зі студентами спецкурсу за програмою Жана Моне на тему «Міграційна криза в ЄС». Однак, через вимушені канікули у студентів, які запровадили у зв’язку з проблемами постачання газу із Російської Федерації, дану лекцію довелося відмінити).

У підсумку, було визначено вектор подальшої міжкафедральної співпраці з напрямку економіки у європейській інтеграції, в т. ч. і щодо реалізації спільних досліджень та проектів.

Фотогалерея


25 квітня 2018 року

25 квітня 2018 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу о 1150 год. (в корпусі по вул. Медової Печери 53, в аудиторії 306) відбулась відкрита лекція Кульчицького Івана Івановича на тему: “Основи фандрейзингу та управління проектом. Програми фінансування ЄС – практичні поради ”.

Захід організовувався кафедрою економічної теорії в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”. Слід зазначити, що лекція проходила у доволі невимушеній, але і водночас робочій атмосфері. Лектор на прикладах із власного досвіду розповідав студентам цікаві речі про можливості стажувань та реалізації різноманітних проектів.

В загальному, на лекції обговорювалися такі проблеми:

■ Вплив мобільності студентів на євроінтеграцію;

■ Чому важливо брати участь у стипендіях та грантах і як це впливає на кар’єру та навчання студента;

■ Яким чином поставити собі професійні та особисті цілі і як участь у європейських проектах допомагає їх реалізувати;

■ Які є основні вимоги для того щоб взяти участь у стипендіях, грантах від ЄС;

■ Успішні кейси участі українських студентів у проектах і стипендіях ЄС;

■ Алгоритм підготовки документів для участі у стипендіях чи проектах;

■ Проблеми реалізації творчого потенціалу студентів.

У підсумку, студенти здобули такі знання та компетенції:

■Дізнались де шукати інформацію про стипендії, проекти на безкоштовне навчання у країнах ЄС;

■Зрозуміли, як участь у стипендіях може змінити професійне життя студента у майбутньому.

■Визначились, які компетенції, навички та досвід потрібно здобувати, щоб перемагати у конкурсах від європейських донорів.

Оскільки після пари у студентів ще виникло багато додаткових запитань до лектора із даної теми, вони домовились у майбутньому комунікувати через Facebook.

Фотогалерея


16 травня 2018 року

З метою кращого розуміння тематики круглого столу «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЄС: ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ» та ефективнішого його проведення 16 травня 2018 року для студентів-учасників заходу доцентом Зеленком В.А. було проведено настановчу лекцію, де коротко було розкрито теоретичні особливості таких проблем як:

■ сучасна соціально-економічна політика в ЄС, в контексті економічної та міграційної кризи, а також нерівномірності в економічному розвитку держав-членів ЄС.

■ поняття інвестиційної складової у європейській та українській соціально-економічній політиці.

■ діяльність інституцій, які надають соціальні послуги і, водночас – виступають активними учасниками інвестиційного ринку у ЄС та Україні (страхових компаній, НПФ, державних цільових фондів соціального страхування).

■ основні перешкоди, які заважають розвитку інвестиційної діяльності даних інституцій в Україні; перспективи подальшого розвитку соціально-економічної політики із застосуванням кращого досвіду Європейського Союзу.

Фотогалерея


18 травня 2018 року

18.05.2018 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся круглий стіл на тему: «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЄС: ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ».

Захід організовувався кафедрою економічної теорії в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”.

Детальніше про подію...9 жовтня 2018 року

В рамках святкування «Днів Університету» 9 жовтня 2018 року кафедрою економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу було проведено вже традиційний студентський науковий семінар на тему: «Проблема соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції».

У даному заході брали участь студенти першого та другого курсів факультету, а також науково-викладацький персонал кафедри економічної теорії.

Серед основних тем, які обговорювались можна виділити такі:

■ вплив процесів євроінтеграції на соціально-економічний розвиток європейських країн та України зокрема;

■ розвиток АПК України в умовах євроінтеграції;

■ порівняльний аналіз зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу, причини трудової міграції у країни ЄС;

■ кредитні відносини України з МВФ та європейськими кредиторами;

■ проблема рейдерства в Україні;

■ підвищення конкурентоспроможності національного товаровиробника в умовах Угоди про асоціацію з ЄС;

■ особливості зовнішньої торгівлі;

■ соціально-економічні аспекти входження України в європейський науково-освітній простір тощо.

Захід супроводжувався доволі жвавими дискусіями, запитаннями та коментарями. Учасники семінару домовились і надалі на заняттях продовжувати досліджувати та обговорювати окреслені проблеми

Програма заходу

Фотогалерея

16-18 жовтня 2018 року

Участь у тренінгу «Формування публічної політики, заснованої на доказах» («Еvidence-Based Public Policy Making»)

16-18 жовтня 2018 року доц. Зеленко В.А. спільно з колегами із Західноукраїнського дослідницького центру з європейських студій брав участь у навчальному курсі «Формування публічної політики, заснованої на доказах» ( «Еvidence-based policy making»), організований в межах загальнонаціонального проекту «Association4U» у співпраці з GFA Consulting Group (Київ).

Головні теми тренінгу:

- логічно-структурний підхід «дерево проблем» як перша стадія аналізу задачі;

- аналіз дерева цілей та розробка варіантів політики;

- розробка політичної стратегії;

- підготовка структури ефективності для програмних документів;

- підготовка логічної структури кожного вибраного варіанту політики;

- різні методи вдосконалення доказової бази для прийняття рішень;

- використання політичних кейсів, пояснення інструментів і технік та їх презентація аудиторії.

Захід супроводжувався цікавими дискусіями та обміном досвіду. Всі учасники були нагороджені відповідними сертифікатами.

Одержаний досвід буде використовуватись у роботі зі студентами при викладанні їм дисципліни «економіка у європейській інтеграції».

Фотогалерея

Примітка. Навчання проводилось в рамках співпраці із Західноукраїнським дослідницьким центром з європейських студій за фінансової підтримки Європейської Комісії відповідно до плану реалізації проекту 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies» за програмою Жана Моне.

30 листопада 2018 року

30 листопада 2018 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу о 11:50 год. (в корпусі по вул. Коперника 3, в аудиторії 510) відбулась відкрита лекція к.е.н., доц., в.о. завкафедри менеджменту Львівського Інституту Менеджменту, керівника проектів Агенції європейських інновацій, регіонального директора Digital Studio FeelGoodLabs Кульчицького Івана Івановича на тему: “Основи фандрейзингу та управління проектом. Програми фінансування ЄС – практичні поради ”.

Захід організовувався кафедрою економічної теорії в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions” за фінансової підтримки ЄС

Лекція проходила у невимушеній робочій атмосфері. Лектор на прикладах із власного досвіду розповідав студентам І та ІІ курсів що таке пошук донорів для реалізації власних ідей, а також дуже багато цікавих речей про можливості стажувань закордонних та реалізації різноманітних проектів.

На лекції обговорювалися такі актуальні проблеми:

- що таке фандрейзинг;

- як ідею перетворити у проект;

- які є структурні фонди ЄС і яка мета їх функціонування;

- практичні поради залучення фінансування на реалізацію проектів;

- інструменти, які допомагають ефективно управляти проектом.;

- план формування компетенцій проектного менеджера;

- проблеми інтеграції європейського досвіду з реалізації проектів в українські реалії;

- наукова мобільність студентів та викладачів.

У підсумку, студенти здобули такі знання та компетенції:

- які існують джерела фінансування проектних ідей;

- алгоритм співпраці із грантодавцями;

- дізналися, які навички і знання потрібні проектному менеджеру.

Характерною особливістю даного заходу було те, що лектор постійно застосовував елементи мотиваційного тренінгу, що в подальшому допоможе учасникам заходу правильно визначити власну мету. Також, після завершення пари у багатьох студентів ще виникло багато додаткових запитань до лектора.

Фотогалерея

20 лютого 2019 року

Зустріч із Президентом Європейської ради Дональдом Туском

20 лютого у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулася зустріч із Дональдом Туском – Президентом Європейської ради, якому на урочистому засіданні Вченої ради було вручено диплом «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) ЛНУ ім. Івана Франка».

У своїй промові Дональд Туск щиро подякував ректору Університету проф. Володимиру Мельнику, а також неодноразово вказував на свою підтримку України, зокрема про те, що він є «польським патріотом, європейцем і одночасно любить Україну й не бачить у цьому жодних суперечностей». Також в урочистостях брав участь глава дипломатичного представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

Представнику від кафедри економічної теорії – доценту Василю Зеленку спільно з колегами (Оксаною Головко-Гавришевою, Романом Калитчаком та Оксаною Краєвською) вдалось коротко поспілкуватись про реалізацію в Університеті проектів за програмою Жана Моне Еразмус+ як з Президентом Європейської ради Дональдом Туском, так і з главою дипломатичного представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі. Гості позитивно оцінили те, що в ЛНУ ім. Івана Франка виконуються проекти, присвячені вивченню та дослідженню процесів європейської інтеграції.

Одержаний досвід та настанови від Дональда Туска буде поширюватись серед викладачів та студентів факультету управління фінансами та бізнесу під час проведення навчальних занять та науково-практичних заходів в межах реалізації модуля Жана Моне Еразмус+ «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Фото 1 - Зустріч з Дональдом Туском

Фото 2 - Зустріч з Дональдом Туском

Past Activities

October 20, 2016

Presentation of the program Jean Monnet 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions" was held at the Faculty of Financial Management and Business at Lviv University (53 Medovoi Pechery Street, Lviv).

Additionally, open lecture by prof. Robert Stanislavsky (Department of European Integration and International Marketing University "Politehnica Łódź") was held as part of the event. The theme of the lecture was: "The role of structural funds of the European Union in the development of Poland"

During the event, the opening speech was delivered by the Dean of the Faculty, Prof. Stasyshyn Andriy, project coordinator Vasyl Anatolievich Zelenko had a brief presentation of the main goals and objectives of the project. At the final stage of the event was delivered open lecture by prof. Robert Stanislavsky (first public activity of the project) and Associate Professor Oleg Gupalo made a closing speech.

Project Presentation in PowerPoint (PPT, 1 MB)

Photo gallery

More information available (in Ukrainian language): http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/jean-monnet-presentation-october-20.doc


October 21-22, 2016

On October 21-22, 2016, Assoc. Prof. Vasyl Zelenko took part in the X Congress of Ukrainian Association of European Studies. Topic of the congress was: "Resolving conflicts and transformation through science and education: the best European and Ukrainian experience."

Photo gallery

More information available: http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/jean-monnet-presentation-october-21.doc


January 9-14, 2017

Internship of Vasyl Zelenko at the Department of European Integration and International Marketing in Łódź Polytechnic, Poland.

According to the Jean Monnet project 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE “Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension”, docent Vasyl Zelenko was participated in teacher-educational program (internship) at the partner Department of European Integration and International Marketing in Łódź Polytechnic from 09.01.2017 to 14.01.2017. The participation in the internship was necessary for establishing cooperation between the Department of Economic Theory of the Faculty of Financial Management and Business of Ivan Franko National University in Lviv and the Department of European Integration and International Marketing in Łódź Polytechnic.

Internship Program includes the following tasks:

1) Project presentation “Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension” was take place in order for the host country to learn about the main aspects of the project; 2) A discussion of the core meaning and the features of teaching the new specialized discipline included in the project was held with the members of the Department of European Integration and International Marketing; 3) Exchanging the experience in the holding of public events that are the part of the project; namely: public lectures, student scientific debates, round tables, conferences; 4) Vasyl Zelenko was attended the lessons conducted by the teachers of the Department of European Integration and International Marketing (by consent); 5) Visit the library in order to analyze the literature in the field of European Integration studies; 6) Review of the teachings and scientific works of the Department of European Integration and International Marketing for the application of best educational practices of the European Union in the Faculty of Financial Management and Business of Ivan Franko National University in Lviv; 7) Open lectures for students were held. Topics of the lectures: 1. «The main objective, strategy and stages of European Integration of Ukraine», 2. «Overview of the Association Agreement between Ukraine and the EU», 3. «Free trade area between the EU and Ukraine» 8) The discussion of the prospects for further cooperation between the Department of European Integration and International Marketing Łódź Polytechnic University and the Department of Economic Theory of the Faculty of Financial Management and Business of Ivan Franko National University in Lviv was held; in particular, the discussion of the joint activities and the scientific researches.

Photo gallery


February 24, 2017

A working meeting between Vasyl Zelenko (Assoc. Professor of the Department of Economic Theory at the Faculty of Financial Management and Business, project coordinator for Jean Monnet program "Economics in European integration: internal challenges and External Dimension") and Olga Melnyk (Head of the Department of Foreign Trade and Customs of "Lviv Polytechnic", Head of the Ukrainian Association of European Studies section "European economy")

During the meeting the main directions of the experience exchange between the departments on issues of the research and the teaching of economics in European integration were discussed; in particular, the implementation of Jean Monnet projects (within the Ukrainian Association of European Studies). A work plan for the coming period was drafted:

1) On April 21, 2017 the Department of Foreign Trade and Customs will hold the Third International Scientific and Practical Symposium "Problems of foreign economic activities and customs in terms European Association". The Department of Economic Theory will participate in the discussion of these issues;

2) Olga Melnyk outlined the current issues of further activity of the Ukrainian Association of European Studies section "European economy" and the main directions of cooperation between the teams of Jean Monnet projects in teaching and research of economic problems;

3) Vasyl Zelenko mentioned that in May 2017 the Department of Economics, in terms of the project Jean Monnet project "Economics in European integration: Internal challenges and External Dimension", will be holding a round table on " EU-Ukraine Free Trade Area: experience and strategies". Representatives from the Department of Foreign Trade and Customs were invited to participate in the discussion as well;

4) In conclusion, it was agreed to carry out a permanent exchange of information on the current state of events in the European integration studies in order to involve the participation of scientists and students from both sides and increase interdepartmental cooperation in general.

Photo gallery


March 16, 2017

An open lecture of Oksana Golovko Havrysheva about "Legal regulation of economic activity in the EU" was held on March 16, 2017.

The event took its place in terms of the Jean Monnet project 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE “The Economy in European integration: internal challenges and external dimensions” and the work of science club "Economist" (in the direction of subject "Economy of European Integration").

The Faculty of Business and Financial Management hosted an open lecture of Oksana Golovko Havrysheva about “Legal regulation of economic activity in the EU” . She is a project coordinator of the program Jean Monnet 553310 "Summer courses in EU Law and Policies".

The lecture was held in the form of discussions, using interactive methods. An interesting addition was the fact that a consideration of the issues of legal regulation of economic activity in the EU was conducted using concrete situations of life and activities of individuals and legal entities in various European countries.

After the lecture, students were convinced that even as citizens of Ukraine, you can get a lot of personal benefits and advantages, knowing how certain provisions of regulations and the EU Association Agreement between Ukraine and the EU. The lecture was attended by master students, students from other courses, teachers of the faculty interested in issues of European integration. And thus, Elena Gerasimenko worked in group together with students and Luibov Peretiatko along with Oleg Gupalo discussed the urgent issues.

Summing up, project coordinator Vasyl Zelenko pointed out that the expert Oksana Golovko-Havrysheva raised many relevant and interesting issues that will be addressed in more detail within the special course “The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”.

Photo gallery


April 5, 2017

Student dispute: «EU’S ROLE IN THE CONFLICT RESOLUTION IN EASTERN UKRAINE: POLITICAL AND ECONOMIC DIMENSIONS»

Time and place: April 5, 2017, Faculty of Financial Management and Business (Medovoi Pechery Str. 53, Room 206).

11 students of 3-5 courses took active part in the scientific debate. There were some interesting discussions during the debate, particularly on the issue of sanctions the EU humanitarian aid and the role of the OSCE as a mediator in the conflict. Special attention was paid to the historical background of the military aggression of Russia in Ukraine and the EU's role in these processes.

Faculty and graduate students of economic theory took part in the discussion of the problems of the students as well.

Program

Photo gallery


March 29-30, 2017

As part of the Jean Monnet project a student from the group UFFM-52s Maria-Solomia Baranova took part in the Chernihiv CiSEP conference on "Reforms! Changes! Really?"

On March 29-30, 2017 CiSEP conference (effective public school practices EU) took place in Chernihiv. The main points of interest and topics of the discussion were: “Reforms! Changes! For Sure?”, and “Public power for better results”. The conference was supported by the Institute for European Policy (IYEP) and implementation partner “Polissya Foundation for International and Regional Studies”.

Jean Monnet Project Manager’s (Vasyl Zelenko) representative was a student from a group UFFM MA-52s named Maria-Solomia Baranova. While working in groups, Maria-Solomia got a chance to tell other participants about the realization of the Jean Monnet project "Economics of European integration: Internal Challenges and External Dimension" at the Faculty of Business and Financial Management of the Ivan Franko Lviv National University.

Program

Photo gallery


May 10, 2017

Project coordinator Vasil Zelenko held a public lecture on the topic "Economic component of the Association Agreement between EU and Ukraine" on the faculty of Financial Management and Business

During the lecture, discussions and debates on different ongoing issues with were brought-up. Among the main objectives that were set for the discussion, special attention was paid to: defining the conceptual essence of a deep and comprehensive free trade area between Ukraine and the EU, undertaking a comprehensive review of the content titled «Trading and issues related to the trade", showing what access to markets of goods is and trade remedies, the concept of "Economic sectoral and financial cooperation".

A large number of the provisions of the Association Agreement were discussed using specific examples of domestic and European economic actors. In general, students understood both advantages and disadvantages of the implementation of the Association Agreement with the EU. After the studies, students expressed their desire to further discuss the problems raised by the functioning of deep and comprehensive free trade area between Ukraine and the EU in more detail.

To sum up, the lecturer Vasyl Zelenko offered the students a more practical approach towards the economic block of the Association Agreement with the EU. Together with Oleg Gupalo, he invited the students to participate in the round table on the topic "Deep and comprehensive free trade area: Experience and Strategies", where they had an opportunity to hear the opinion of the experts on these issues.

Photo gallery


May 17, 2017

Round table discussion on the topic: "Deep and Comprehensive Free Trade Area: Experience and Strategies"

The roundtable was attended by students and the teachers of the Faculty of Financial Management and Business, as well as the guests (scientists, experts, representatives of business and public sector).

The participants examined, analyzed and discussed the following issues: theoretical essence of the concept of "Free Trade Area"; economic and legal principles of operation of the DCFTA by the Association Agreement between Ukraine and the EU; socio-economic, political and legal implications of the implementation of the DCFTA in Ukraine. Analysis of real opportunities and threats; first experience of the DCFTA in Ukraine. Interesting facts and stories of success. Each students' report was accompanied by interesting discussions.

As a result, the roundtable participants agreed on the need to continue and strengthen the cooperation initiated by teachers and students of Financial Management and Business with external scientists, experts, representatives of businesses and public organizations in the area "Economy in European integration".

Program

Photo gallery


June 26, 2017

AWARDING THE CERTIFICATES TO THE PARTICIPANTS OF THE JEAN MONNET PROGRAM ON THE FACULTY OF FINANCIAL MANAGEMENT AND BUSINESS

At the end of June, certificates were awarded to Jean Monnet program participants «Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension»

In general, the special course program covered the following sections:

As a result, the roundtable participants agreed on the need to continue and strengthen the cooperation initiated by teachers and students of Financial Management and Business with external scientists, experts, representatives of businesses and public organizations in the area "Economy in European integration".

Section 1. The Modern European Union: Features of Operation

Section 2. Economic policy of the countries of the European Union

Section 3. European Integration of Ukraine

Section 4. Economic component of the Association Agreement between Ukraine and the EU

Section 5. EU Programs and Projects for Ukraine. Fundamentals of project management

Two groups of students were involved into the education process: Master students as well as the students from other groups who expressed a desire to participate in the implementation of this project.

Apart from conducting the educational process for students, a number of additional educational activities were organized, such as:

- an open lecture by Prof. R. Stanislavsky (Poland);

- an open lecture by O.Golovko-Gavrysheva (project coordinator Jean Monet - legal direction);

- Student Scientific Dispute;

- Round Table.

After the program completion, a number of students shared their desire to continue to be interested in the economy in European integration issues and will participate in similar events that will take place in the next academic year.

CERTIFICATE

Photo gallery


July 13-16, 2017

As part of the Jean Monnet project, student Mykhaylo Birchenko participated in the 21st session of EU Study Days in Zaporizhzhya

The EU-Ukraine Delegation in Ukraine, in cooperation with the Ukrainian Educational Center for Reforms, hosted the twenty-first session of the EU Study Days in Ukraine, which took place on July 13-16, 2017 in Zaporizhzhya. Participants from all regions of Ukraine were involved in the session.

One of the participants of the event was a student of the Department of Business and Financial Management Mikhail Birchenko. According to the Mykhaylo, Euroschool opens a unique opportunity for Ukrainian students, such as:

- getting new knowledge from the best experts from the European Union and Ukraine;

- studying the main issues of relations between Ukraine and the European Union in such spheres as politics, economy, energy, visa issues, education and human rights;

- getting the opportunity to communicate with representatives of EU institutions and scholars;

- joining the network of active young people, in order to exchange experience and implement joint initiatives in the future.

Among the trainers were: the representative of the press service of the EU Delegation to Ukraine, the chairman of the NABU Open Office, the representative of the Erasmus Mundus Association, etc. A wide range of important topics and issues from decentralization to judicial reform were discussed, each with its own questions and suggestions. The information about Erasmus + and other European Union funds that provide with financial assistance for studying abroad & exchanging the experience between the students was very useful.

The most interesting part took place when practical lessons began, for example - to draft a bill or to recreate the meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the EU countries, etc.

Mykhaylo will share his experience with other students at the Faculty while studying the new discipline "Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension".

Photo gallery


September 2017

With the beginning of the new academic year, the 2nd year of Jean Monnet project 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE "Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension" implementation started at the Faculty of Finance and Business

The target audience primarily consists of the students of the faculty who are studying the new course. Other project activities will involve lecturers, postgraduates as well as business, government and civil society representatives.

During this academic year it is planned to implement the following main events:

● study of specialized discipline;

● carrying out student scientific disputes;

● lectures by two external experts;

● holding a round table;

● participation in other events on the subject of European integration.


October 13, 2017

As part of the celebration of the Days of the University, on October 13, 2017, the Department of Economic Theory of the Faculty of Financial Management and Business a scientific student seminar took place. The main topic of discussion was "The Problem of Socio-Economic Development of Ukraine in the Conditions of European Integration".

The second-year students of the Department of Finance and the Department of Public Management and Administration took part in the event as well as the teaching staff of the Department of Economic Theory.

The discussion covered the following issues:

• the analysis of the problem of economic growth in Ukraine and the EU;;

• the issue of forming the export potential of Ukraine within the framework of the implementation of the Association Agreement between the EU and Ukraine;

• comparative analysis of the employment and unemployment issues in Ukraine and the countries of the European Union;

• the problem of attracting foreign investors;;

• ways of overcoming the public debt in Ukraine.

Programme

Photogallery


October 31, 2017

Participation in a workshop "Modern Trends in Teaching European Studies"

Within the framework of the cooperation between the Department of Economic Theory and the Ukrainian Association of Teachers and Researchers of European Integration, as well as the Research Institute of European Integration and Regional Studies of Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, on October 31, 2017, Vasyl Zelenko took part in the workshop "Modern Trends Teaching European Studies "(according to the Jean Monnet project 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA).

The purpose of the event was to create a more comprehensive view of the teaching methods of European Integration in various educational systems in both the EU and Ukraine; to analyze current state of affairs and share the best educational practices from European Studies with different target audiences; to acquire practical knowledge and skills of pedagogical mastery in teaching various aspects of European Integration; to formulate recommendations in the methodology of teaching European Studies for different target groups in Ukraine.

The invited speaker of the event was Karina Barantseva, associate professor of the Department of Law of the European Humanities University (Vilnius, Lithuania), specializes in European Studies. Karina has a significant amount of experience in European Integration coaching, in particular, she was a leading expert in this field within the framework of the “Twinning” project.

During the workshop, all the participants directly took part in the European Integration Studies using modern interactive methods. This will eventually help integrating the gained experience during the training session in the participants’ specialized disciplines.

Programme

Photogallery


November 3, 2017

Information stand

Jean Monnet's information stand was created at the Department of Economic Theory.

Photo gallery


November 6, 2017

Lecture on "Monetary Policy of the European Union" was held within the framework of the project realization

During the discussion of the main issues with the formation of the economic and monetary union interactive teaching methods were used. In order to better understand the principle of convergence in the European Union we used a practical approach based on team management. This helped the students to experience the principle of convergence in real life.

Photo gallery


November 27, 2017

On November 27, 2017, at the Faculty of Financial Management and Business of the Ivan Franko National University of Lviv, a student scholarly discussion on "Balancing the Economic Development of EU Member States" took place.

Within the framework of the event with their reports were students of 2-5 courses, namely:

1. Trochimchuk Diana. FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BALTIC STATES AFTER JOINING THE EU

2. Kolotyuk Oleh. COMPARISON OF ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS OF GERMANY AND GREECE

3. Subitska Diana. IMPACT OF BRITAIN'S EXIT ON THE EU ECONOMY.

4. Оliynyk Anastasia.«SPAIN: ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS AND THE CATALAN QUESTION

5. Burkot Liliya. ANALYSIS OF THE TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLAND DURING THE PERIOD OF THE COUNTRY'S MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION

6. Yovtyak Katerina. THE FINANCIAL CRISIS IN GREECE: CAUSES AND CONSEQUENCES FOR THE EUROPEAN COMMUNITY

7. Birchenko Mykhaylo. ANALYSIS OF DIFFERENTIATION IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION ON THE EXAMPLE OF THE NETHERLANDS AND THE CZECH REPUBLIC

These public appearances on such topics often brought up a number of interesting questions which lead to engaging discussions. More importantly, the listeners took part in the discussions as well.

The main points of interest in the event was the discussion of the experience of the Baltic countries and Poland in the implementation of structural reforms. The most active dialogues were when during the reports on Greece and Great Britain were raised.

To sum everything up, the project coordinator Vasyl Zelenko noted that at present the main problems in the European Union are the overcoming of Euro-skepticism, the migration crisis, the importance of the balanced development of all EU regions as well as sustainable economic growth based on the strategy of sustainable development. Over the past few years, the EU has repeatedly demonstrated its ability to overcome challenges and crises. This leads to the positive thinking that that current issues will be resolved as soon as possible. Ukraine, in its turn, should not blindly copy the experience of reforms in the EU, but rather selectively use the experience of individual EU member states to carry out fundamental reforms in the process of European integration.

Programme

Certificate

Photo gallery


December 6, 2017

Public lecture was held by Oksana Golovko-Gavrysheva "Legal regulation of economic activity in the EU"

On December 06, 2017, at the Faculty of Financial Management and Business a public lecture was held by Oksana Golovko-Gavrysheva, associate professor of the European Law Department at the Ivan Franko National University of Lviv, Senior Expert on the Adaptation of National Legislation to the EU Law Program of Involving the Professionals of the “Association 4 you” Project At the Ministry of Economy and Trade of Ukraine, Jean Monnet Modules Project Coordinator. The subject of the lecture: "Legal regulation of economic activity in the EU".

The lecture took place in the form of a permanent dialogue with students, using interactive methods. The issue of legal regulation of economic activity in the EU was discussed using specific situations of life and activity of individuals and legal entities in different countries of Europe.

The feature of the lesson was that the lecturer shared her own experience taken from the project "Association 4 you", in particular - the analysis of the Law of Ukraine "On e-commerce", pointing out a number of issues that are being resolved by the group of the project. The discussion of this topic was of a purely practical nature: examples of Internet-trading in goods and services in the EU and in Ukraine; provided specific recommendations that each of the students can potentially use for themselves.

At the end of the lecture, the students were convinced that Ukraine could receive many personal benefits, knowing certain provisions of the Association Agreement between Ukraine and the EU and related accompanying documents.

As a result, the project coordinator Vasyl Zelenko noted that during the course of the session there were discussed many actual and interesting issues that will be explained in detail and studied in the next classes of the specialized discipline. Students thanked the guest with their applause.

Photo gallery


December 27, 2017

At the end of the Decemer the participants of the project "Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension"were awarded with certificates

In general, the program of the special course provided for the study of the following sections:

Chapter1. Modern European Union: features of its functioning

Chapter 2. The economic policy of the European Union countries

Chapter 3. European integration of Ukraine

Chapter 4. The economic component of the Association Agreement between Ukraine and the EU.

Chapter 5. Programs andprojects of the EU for Ukraine. Fundamentals of Project Management

Two groups of students were formed for the educational process.

Apart from the academic year the students took part in the student's scientific debates and in a public lecture by Oksana Golovko-Gavrysheva

After completing the program, a number of students have expressed a desire to continue to be interested in the problems of the economy in European integration and will participate in the project activities planned for the next academic semester.

Jean Monnet's Participant Certificate

Photo gallery


March 6, 2018

A meeting between the Jean Monnet Project Coordinator, associate professor at the Faculty of Finance and Business Vasyl Zelenko and the Professor of the University of Paris Eastern Creteil (UPEC) Boris Naiman took place.

During the event, the exchange of experience in implementation of projects and programs with the support of the European Union was carried out. Prof. B. Nyman spoke about his own experience of research and expert activity both in the EU countries and beyond, as well as Ukraine. Associate professor V. Zelenko told his colleague about the features of Jean Monnet project implementation at the Department of Economic Theory. In particular, prof. B. Naiman, while reviewing the work program of the new specialized discipline and additional project activities, made some useful recommendations. The issues of the informal economy in the EU and Ukraine as well as migration issues were discussed (initially a public lecture with students on the Jean Monnet special course on "Migration crisis in the EU" was scheduled for March 7. However, due to forced holidays for students, which was introduced in connection with the problems of gas supply from the Russian Federation, this lecture had to be canceled).

As a result, the course of further inter-departmental cooperation on the direction of the economy in European integration was set, including the implementation of joint research and projects.

Photo gallery


April 25, 2018

On April 25th, 2018 at 11:50 PM Ivan Kulchytskyi held an open lecture at the Department of Financial Management and Business (in on of the faculty buildings on vul. Medovoi Pechery 53, room 306) on the following topic: "Fundraising Fundamentals and Project Management. EU funding programs - practical advice".

The event was organized by the Department of Economic Theory as part of Jean Monnet project implementation 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE "The economy in European integration: internal challenges and external dimensions". The open lecture was presented casually and in a working environment, and at the same time had a relaxed and friendly. Ivan Kulchytskyi talked about the opportunities of applying for internships and project realization.

The lecture covered the following topics: -

■ How student mobility affects the process of Eurointegration; -

■ The importance of taking part in scholarships and grants, and how it affects the student's career and education; -

■ Ways of establishing personal and professional development goals and how the participation in European projects helps in achieving them; -

■ The main requirements when it comes to taking part in EU scholarships and grants; -

■ Examples of successful Ukrainian students participating in EU projects; -

■ The algorithm of preparing the documents for participation in scholarships or projects;

■ Students’ creative potential and the issues of its realization.

As a result, the students obtained some knowledge and should be able to: -

■ Find the information on scholarships and projects that give an opportunity for a free study in EU countries; -

■ Understand the importance of the participation in scholarships and grant projects and its impact on the professional life in the future.

■ Determine the competencies, skills and the amount of experience required in order to win in the contests from European donors.

The lecture ended with Ivan Kulchytskyi agreeing to answer some additional questions the students had on this topic in Facebook.

Photo gallery


May 16, 2018

In order to better understand the topics of the round table "SOCIAL AND ECONOMIC POLICIES OF THE EU: INVESTMENT OPPORTUNITIES" and its more effective conduct on May 16, 2018, for students participating in the event, assistant professor Vasyl Zelenko an instructive lecture was conducted where the theoretical peculiarities of such problems were briefly described as: -

■ Issues of modern socio-economic policy in the EU in the context of the economic and migration crisis, as well as unevenness in the economic development of the EU member states. -

■ Analysis of investment component in European and Ukrainian socio-economic policy. -

■ Discussions about the experience of the institutions that provide social services; thus, act as active participants of the investment market in the EU and Ukraine (insurance companies, NPFs, state social insurance funds). -

■ Assessment of the relevant experience of Ukraine includes: identification of the main obstacles hindering the development of the investment activities of these institutions; improving the prospects for further development using the best practices of the European Union.

Photo gallery


May 18, 2018

On May 18, 2018 а round table discussion was held at the Faculty of Financial Management and Business of the Ivan Franko National University of Lviv: "SOCIAL ECONOMIC POLICIES OF THE EU: INVESTMENT ASPECTS".

The event was organized by the Department of Economic Theory as part of Jean Monnet's project 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE "The economy in the European integration: internal challenges and external dimensions".

Detailed information about this event...


October 9, 2018

As part of the "Days of the Lviv University" celebration, on October 9, 2018, a traditional student scholarly seminar "The Problem of Socio-Economic Development of Ukraine in the Conditions of European Integration" was held by the Department of Economic Theory of the Faculty of Finance and Business.

This event was attended by students of the first and second year of the faculty, as well as the teaching staff of the Department of Economic Theory.

Among the main topics discussed were the following:

■ influence of the processes of European integration on the social and economic development of European countries and Ukraine in particular;

■ development of agro-industrial complex of Ukraine in conditions of euro-integration;

■ a comparative analysis of employment and unemployment in Ukraine and the countries of the European Union, the causes of labor migration to the EU;

■ Ukraine's lending relationship with the IMF and European lenders;

■ raider problem in Ukraine;

■ increase of the competitiveness of the national commodity producer under the terms of the Association Agreement with the EU;

■ features of foreign trade;

■ socio-economic aspects of Ukraine's accession to the European scientific and educational space, etc.

The event was accompanied by quite lively discussions, questions and comments. The participants of the seminar agreed to continue to study and discuss the problems outlined in the classes.

Programme

Photo gallery

October 16-18, 2018

Participation in the training "Evidence-Based Public Policy Making"

On October 16-18, 2018, Associate Professor Vasyl Zelenko along with his colleagues from the Western Ukrainian Research Center for European Studies participated in the training course "Evidence-based policy making", organized within the framework of the national project "Association4U" in cooperation with the GFA Consulting Group (Kyiv).

The main topics of the training include:

- a "problem tree" logical-structural approach as the first stage of problem analysis;

- problem tree target analysis and policy options;

- development of a political strategy;

- preparation of the structure of efficiency for program documents;

- preparation of the logical structure of each chosen policy option;

- various methods for improving the evidence base for decision-making;

- use of political cases, explanations of tools and techniques and their presentation to the audience;

The event was accompanied by an interesting discussions and exchange of experience. All participants were awarded with appropriate certificates.

The experience gained will be used in working with students while teaching them the discipline "economics in European integration".

Photogallery

The training was carried out in cooperation with the Western Ukrainian Research Center for European Studies, with the financial support of the European Commission in accordance with the plan for the implementation of the 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ project under the Jean Monnet program.

November 30, 2018

On November 30, 2018 at the Department of Financial Management and Business (Kopernyka Street 3, Room 510) an open lecture was held by the Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department of Management of the Lviv Institute of Management, Acting Project Manager of the Agency for European Innovations, the Regional Acting Director of Digital Studio FeelGoodLabs Ivan Kulchytsky. Lecture topic: "Fundraising Fundamentals and Project Management. EU Funding Programs - Practical Advice ".

The event was organized by the Department of Economic Theory within the framework of Jean Monnet project implementation 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE with the financial support of the EU.

During the lecture Ivan talked with the 1st and the 2nd year students about his experience in finding donors for the implementation of their own ideas. Apart from that, Ivan shared a number of interesting facts about the possibilities of internships abroad and the implementation of various projects.

The following topics were discussed during the lecture:

- What is Fundraising;

- How to Convert an Idea into a Project;

- What Are the Structural Funds of the EU and What Is Their Function;

- Practical Advice on Attracting the Investors for the Project Implementation Funding;

- Productivity Tools for Project Management;

- How to Become a Competent Project Manager;

- EU Experience in Project Realization and Its Integration Issues in Ukrainian Reality;

- Student & Teacher Scientific Mobility.

As a result, the students gained knowledge and competence when it comes to topics like:

- Project Funding Sources;

- Cooperation With Grantors;

- Project Manager Skill Requirements;

The lecture was characterized by a motivational training technique that should help the participants of the event to correctly determine their own goal and have will to achieve it. Students had many new questions upon the end of the lecture, signifying the lecturer’s success.

Photogallery

February 20, 2019

Meeting with Donald Tusk, President of the European Council

On February 20 at the Ivan Franko National University of Lviv a meeting with Donald Tusk, President of the European Council took place. Donald was awarded a diploma "Honorary Doctor (Doctor Honoris Causa) of the Ivan Franko National University of Lviv" at a ceremonial meeting of the Academic Council.

Donald Tusk was sincerely grateful and thanked the rector of the University professor Volodymyr Melnyk. During his speech, the President repeatedly pointed out his supportiveness towards Ukraine and said that he is a "Polish patriot, a European and at the same time loves Ukraine and sees no contradictions in it." The head of the EU diplomatic mission in Ukraine Hugh Mingarelli was also present during the ceremony.

A representative from the Department of Economic Theory - Associate Professor Vasyl Zelenko together with his colleagues (Oksana Golovko-Gavrysheva, Roman Kalitchak and Oksana Kraevskaya) managed to briefly talk about the implementation of Jean Monnet Erasmus Plus projects at the University both with Donald Tusk and Hugh Mingarelli. The guests appreciated the fact that projects devoted to studying and researching the processes of European integration are carried out at the University.

The experience and guidelines Donald Tusk shared during the ceremony will be distributed among the students and teachers of the Department of Financial Management and Business during training sessions and practical science activities conducted within the framework of the Jean Monnet Erasmus Plus Module "Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension".

Рhoto 1 - Meeting with Donald Tusk

Photo 2 - Meeting with Donald Tusk

Майбутні події / Forthcoming Events

Березень 2019 року - Студентський науковий диспут на тему: «Євромайдан 2013 – п’ять років: сподівання минулого та реалії сьогодення (економічне обгрунтування)»

March 2019 - Student scientific dispute: «Euromaidan 2013 – five years: Economic reasoning beyond the hopes of the past and present contemporary realities»

Контакти / Contacts

Кафедра економічної теорії

факультету управління фінансами та бізнесу

ЛНУ імені Івана Франка,

Вул. Медової Печери, 53, ауд. 111,

Тел.: +(38 032) 262-68-82

Email: vasylzelenko@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

Department of Economic Theory

Faculty of Financial Management and Business

Ivan Franko National University of Lviv,

53, Medovoi Pechery Street, Room 111

Phone: +38(032)262-68-82,

Email: vasylzelenko@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

   CONTACTS

IFNUL International Office

Universytetska Str. 1, Room 209

Lviv, 79000, Ukraine

tel./fax: +38(032)239-41-15

vmz@lnu.edu.ua


IFNUL Preparatory School for International Students

Pasichna Str. 62b, Lviv, 79000

tel./fax: +38(032)271-25-07

ufl.lnu@gmail.com (admissions)


Find us:

QUESTIONS?