Key Action 2 « International Office

Erasmus-plus_logo

Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education

Поточні проекти / Ongoing Projects

Поточні конкурси / Call for Proposals

* The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-Tempus)

Детальна інформація:http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

Напрям Еразмус+ "Розвиток потенціалу вищої освіти" є продовженням програми ЄС Темпус, тому звертаємо увагу, що відповідні можливості для співпраці у галузі вищої освіти продовжуються.

В рамках Еразмус+ КА 2. Розвиток потенціалу вищої освіти: університети та інші організації з країни-члена програми чи партнера програми можуть ініціювати та/чи взяти участь у спільних проектах розвитку потенціалу вищої освіти, які розробляє і виконує консорціум університетів з країн-членів програми Еразмус+* (Programme Countries), з одного боку, та з певного регіону світу, з іншого – країни-партнери Partner Countries (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, Латинська Америка, Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану). Це можуть бути такі проекти:

Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.

Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Вищі навчальні заклади з України є повноправними учасниками цього напряму і можуть ініціювати проект та подавати як грант-аплікант-координатор у партнерстві з іншими країнами, а також бути партнерами проектів та долучатись до написання проектів іншими партнерствами.

У країнах-партнерах, що є Сусідами ЄС та Західних Балкан, проекти розвитку потенціалу вищої освіти також включають додатковий компонент мобільності для студентів і викладачів із навчальних закладів, що беруть участь у виконанні проекту.

Заявки на проекти з розвитку потенціалу за конкурсом програми Еразмус+ можуть подавати заклади з усього світу.

Географія учасників напряму:

Країни-члени програми Еразмус+ (33 Programme Countries):

- 28 держав-членів ЄС (Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom)

- Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія;

- Туреччина, Македонія.

Країни-партнери програми Еразмус+ (Partner Countries):

4 країни Західних Балкан: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia – Region 1;

6 країн регіону Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (territory recognised by International Law) – Region 2;

10 South Mediterranean Countries: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia – Region 3;

Російська Федерація (territory recognised by International Law) – Region 4 (eligable only for Regional (multi-country) projects as a partner);

Інші країни-партнери:

Region 6 - 19 країн Азії (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam);

Region 7 – Центральна Азія (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан);

Region 8 – 18 країн Латинської Америки (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela);

Region – 9 Gulf countries: Iran, Iraq, Yemen;

Region 10 – South Africa: Південна Африка.

Детальна інформація: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-higher-education_en

База проектів Еразмус+: Напрям Жана Моне, Розвиток потенціалу вищої освіти, Мобільність та інші (2014, 2015, 2016рр.)

Інструкції для виконавців проектів-переможців конкурсів: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space_en

Переклад матеріалів на нормативно-правова база для виконавців проектів: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1205-novyny-dlia-komand-proektiv-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-2015-2018.html

Перелік тематичних пріоритетів/ Priorities for Capacity Building in Higer Education http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/75-perelik-tematychnykh-priorytetiv.html

Національні, регіональні пріоритети і бюджет конкурсу 2017 р. залишились без змін на конкурс 2017р.: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en

Список всіх тематичних пріоритетів напряму Еразмус +: Розвиток проекту з вищої освіти (CBHE) для загального ознайомлення (+ позначено Національні пріоритети для України на 2 конкурси - 2015 та 2016 р.)

LIST OF PRIORITIES for ERASMUS+: Capacity Building for Higher Education (екс-Темпус)

CATEGORY A – SUBJECT AREAS (FOR CURRICULUM DEVELOPMENT PROJECTS) / КАТЕГОРІЯ А – ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ (ДЛЯ ПРОЕКТІВ З РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ)

+ Teacher training and education science / Підготовка викладачів та педагогічні науки Teaching and training, Education science

- Arts / Мистецтво Fine arts, Music and performing arts, Music and musicology, Performing arts, Design, Arts (others)

- Humanities / Гуманітарні науки Religion and theology, Foreign languages, General and comparative literature, Linguistics, Translation, interpretation, Classical philology, Languages and philological sciences, History, philosophy and related subjects, History and archaeology, Philosophy and ethics Humanities (others)

+ Social and behavioural science / Соціальні та поведінкові науки Psychology, Sociology and cultural studies, Political science and civics, Economics, Anthropology, Development studies, Social and behavioural science (others)

- Journalism and information / Журналістика та інформація Journalism and reporting, Library, information, archive, Documentation, archiving, Museum studies, conservation, Journalism and information (others)

- Business and administration / Бізнес та управління Marketing and advertising, Finance, banking, insurance, Accounting and taxation, Management and administration, Business and administration (others)

- Law / Право Law, Comparative law, law with languages, International law, Civil law, Criminal law, criminology, Constitutional / Public law, Public administration, European Community / EU law, Others - Law

+ Life sciences / Природничі науки Biology and biochemistry, Microbiology, biotechnology, Environmental science

+ Physical sciences / Фізика Physics, Nuclear and high energy physics, Astronomy, astrophysics, Chemistry, Biochemistry, Earth science, Geography, Environmental sciences, ecology, Geology, Soil and water sciences, Geodesy, cartography, remote sensing, Meteorology, Applied Sciences and Technologies, Physical science (others)

- Mathematics and statistics / Математика і статистика Mathematics, Statistics, Actuarial science, Mathematics (others)

+ Computing / Комп’ютерні науки Computer science, Artificial intelligence, Computer programming, Computer system analysis, Computer system design, Informatics, Operating systems, Computing (others)

+ Engineering and engineering trades / Інженерія та інженерні професії Mechanics and metal work, Mechanical Engineering, Electricity and energy, Climate engineering, Electrical power generation, Electronics and automation, Communication systems, Computer engineering, Electronic engineering, Robotics, Telecommunication technology, Chemical and process, Motor vehicles, ships and aircraft, Aeronautical Engineering, Engineering and engineering trades (others)

- Manufacturing and processing / Промислове виробництво і технології Manufacturing and processing (broad programmes), Food processing, Textiles, clothes, footwear, leather, Materials (wood, paper, plastic, glass), Mining and extraction

+ Architecture and building / Архітектура та будівництво Architecture and town planning, Architecture, Urban planning, Regional planning, Landscape architecture, Transport and traffic studies, Building and civil engineering, Materials science, Architecture and building (others)

- Agriculture, forestry and fishery / Сільське господарство, лісництво і рибальство Agricultural economics, Food science and technology, Forestry, Fisheries, Agriculture, forestry and fishery (others) - Veterinary / Ветеринарія Veterinary, Animal husbandry

+ Health / Здоров’я Medicine, Psychiatry and clinical psychology, Public health, Medical technology, Medicine and Surgery, Medical services, Nursing and caring, Dental studies, Medical diagnostic and treatment technology, Therapy and rehabilitation, Pharmacy, Health (others)

- Social services / Соціальні послуги Child care and youth services, Social work and counselling, Social services (others)

- Personal services / Сфера послуг Personal services (broad programmes), Hotel and catering, Travel and tourism, Sports and leisure

+ Transport services / Транспортні послуги Nautical Sciences, Air Traffic control, Road motor vehicle operations, Transport services (others)

- Environmental protection / Захист навколишнього середовища Environmental protection technology, Natural environments and wildlife, Community sanitation services, Environmental protection (others)

+ Security services / Безпека Protection of persons and property, Occupational health and safety, Military and defence, Security services (others)

- Others (Multidisciplinary, Interdisciplinary) / Інші (багатодисциплінарні, міждисциплінарні)

CATEGORY B - IMPROVING QUALITY OF EDUCATION AND TEACHING / КАТЕГОРІЯ В – ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ І ВИКЛАДАННЯ

Support to / Підтримка:

- Bologna process (cycle system, credit transfer, Diploma supplement, etc.) / Болонського процесу (освітні цикли, зарахування кредитів, додаток до диплому тощо).

+ Learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches including learning outcomes and ICT-based practices (inter alia, flexible learning paths, blended courses, virtual and real mobility, practical placements etc.) / Інструменти навчання, методології та педагогічні підходи, включно із результатами навчання та застосування ІКТ (серед іншого гнучкі траєкторії навчання, змішані курси, віртуальна і реальна мобільність, стажування/практика тощо).

+ Multidisciplinarity / Interdisciplinarity / Мультидисциплінарність/ міждисциплінарність.

CATEGORY C - IMPROVING MANAGEMENT AND OPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: / КАТЕГОРІЯ С–ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Support to / Підтримка:

+ Governance, strategic planning and management of HEIs (including human resource and financial management)/ Врядування, стратегічне планування та менеджмент ВНЗ (включно із управлінням людськими ресурсами, фінансовим менеджментом).

- University services, such as support services for student mobility, student counselling and guidance, social services, academic affairs, libraries etc./ Університетські послуги, як-то: підтримка студентської мобільності, консультації та дорадчі послуги для студентів, соціальні послуги, академічна діяльність, бібліотеки тощо.

- Internationalisation of higher education institutions (including recognition mechanisms and mobility, international relations capacities) / Інтернаціоналізація вищих навчальних закладів (включаючи механізми визнання і мобільності, розвиток потенціалу щодо міжнародної діяльності).

+ Quality assurance processes and mechanisms / Процеси та механізми забезпечення якості. - Access to and democratisation of higher education (including the disadvantaged groups of people and regions) / Демократизація та доступ до вищої освіти (включаючи вразливі групи та регіони).

+ Development of research and innovative capacities (excluding research activities) / Розвиток дослідницького і інноваційного середовища (виключаючи проведення досліджень).

CATEGORY D - DEVELOPING THE HIGHER EDUCATION SECTOR WITHIN SOCIETY AT LARGE / КАТЕГОРІЯ D – РОЗВИТОК СЕКТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУСПІЛЬСТВІ: Support to / Підтримка:

- Lifelong learning, continuing education / Навчання впродовж життя, безперервне навчання

- Non-University sector at tertiary education level / вища освіта поза університетом

- Development of school and vocational education at post-secondary non-tertiary education level (including teacher training) / Розвиток шкільної і професійно-технічної освіти після завершення середньої школи

+ University-enterprise cooperation, employability of graduates / Співпраця університет-підприємство, спроможність до працевлаштування

+ Qualification frameworks / Рамки кваліфікацій

+ Knowledge triangle, innovation (reinforcing links between education, research and business) / Трикутник знань, інновації (посилення зв’язків між освітою, дослідженням та бізнесом).

- Development of the higher education sector in the regions within the country / Розвиток сектору вищої освіти в окремих регіонах

- International cooperation at regional level (among countries from the same region) / Міжнародна співпраця та регіональному рівні (між країнами одного регіону).

- Definition, implementation and monitoring of the reform policies / Визначення, запровадження та моніторинг реформ

+ виділено пріоритети рекомендовані МОН України в 2014 р./ + marked priorities preliminary recommended by the Ministry of Education and Sciences of Ukraine.CONTACTS

IFNUL International Office

Universytetska Str. 1, Room 209

Lviv, 79000, Ukraine

tel./fax: +38(032)239-41-15

vmz@lnu.edu.ua


IFNUL Preparatory School for International Students

Pasichna Str. 62b, Lviv, 79000

tel./fax: +38(032)271-25-07

ufl.lnu@gmail.com (admissions)


Find us:

QUESTIONS?