Ongoing Projects « International Office

Erasmus-plus_logo

Програма Еразмус+ за напрямом KA2 - Поточні проекти в ЛНУ / Erasmus+ Key Action 2 Ongoing Projects at IFNUL

* The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

1. 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP-Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education (ITE-VET). Coordinator: Universitat Konstanz, Konstanz, Germany. IFNUL Responsible Person - Associate Professor Dmytro Hertsyuk

Проект "Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання" (ITE-VET). Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Project "Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education" (ITE-VET) objective is to improve the economic situation in Ukraine by improving the structures and quality of the vocational education training system (VET).

 

2. 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines (QUAERE). Coordinator - Politechnika Wroclawska, Poland. IFNUL Responsible Person - Associate Professor Vitaliy Kukharskyy

Проект "Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій" (QUAERE). Метою проекту є підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Цілі проекту передбачають розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості (ЗЯ); розвиток потенціалу ВНЗ та установ національного рівня через підвищення кваліфікації співробітників щодо впровадження інструментів ЗЯ, розбудову організаційної інфраструктури ЗЯ на різних рівнях, пілотування моделей внутрішнього та зовнішнього ЗЯ; стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у вишах; впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.

Project "Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines" (QUAERE) is aimed at contribution to current reform of Ukrainian system of QA in higher education. The consortium plans to solve the following problems and needs that are crucial for the partner country both at national and institutional levels: need in tools ensuring effective functioning of internal and external QA systems; need in capacity building of HEIs and national QA body through training of staff to use QA tools, establishment of organizational QA infrastructure and piloting internal and external QA models, low level of student involvement in university self-assessment processes, need to make the self-assessment mechanism an integral part of university functioning  

3. 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP-Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection. Coordinator - University of Tartu, Estonia. IFNUL Responsible Person - Professor Markiyan Malskyy

Проект "Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-Чорноморський зв’язок". Метою проекту є модернізація регіональних досліджень в Україні шляхом впровадження англомовної магістерської програми з Балтійсько-Чорноморських регіональних студій. Основним завданням проекту є збільшення потенціалу українських університетів для задоволення потреб в комплексних знаннях з дисципліни міжнародні відносини та регіональні дослідження.

Project "Rethinking Regional Studies: the Baltic-Black Sea Connection (BBSR)". The overall objective of the project is to modernise regional studies in Ukraine through implementing an English-language MA programme in the Baltic and Black Sea region studies. At its core, the project is meant to add value to Ukrainian universities in satisfying the need for comprehensive knowledge in the discipline of international relations and regional studies.

4. 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP-Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights (CRIMHUM). Coordinator - University of Graz (Karl-Franzens-Universität Graz), Austria. IFNUL Responsible Person - Associate Professor Vasyl Lutsyk

Проект «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (CRIMHUM). Метою проекту з урахуванням синергії з проектом TRADIR, полягає у модернізації навчання у найбільш консервативній сфері юриспруденції, для задоволення потреб роботодавців та суспільства, що базуються на пріоритеті Закону, шляхом розробки та запровадження спеціалізованої магістерської програми з кримінального судочинства, що базується на Керівній Концепції.

Project “Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights” (CRIMHUM). The goal of the CRIMHUM Project, taking into account the synergy with TRADIR Project, is to modernize training in the most conservative field of jurisprudence, so that to meet the needs of employers and society, based on the priority of the Law, through the development and implementation of a specialized Master's program in criminal justice based on the Guiding Concept.

  • Initial Conference in Graz (February 10, 2019)
  • Initial Conference will be carried out in Graz in February 2019 for 3 days. The overall strategy of the Master Programme development will be determined at this Conference. It will be also devoted to acquaintance of participants with each other, appointment of PWT, definition of scope of study in order to prepare the Concepts. The IC will also be devoted to development of a Questionnaire framework that will be followed by further questionnaire drafting. The framework will define common and specific parts of the questionnaire. The procedure of interviewing and structure of national Concepts of improved Master programme will be discussed and agreed.Minutes of the Initial Conference will be produced as deliverables.

5. 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP-Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism (DESTIN). Coordinator - Bath Spa University, United Kingdom. IFNUL Responsible Person - Associate Professor Nataliia Habor

Мета та завдання проекту: 1. Реформування навчальних планів: реформувати, почати поширювати та оцінювати нові / переглянуті навчальні плани для 9 програм бакалаврату та 11 програм магістратури з журналістики (по 2 плани в кожному з 10 українських університетів-партнерів) та інституційний контроль якості академічних програм, щоб усі нові/переглянуті навчальні плани були зроблені згідно з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF), відповідали Європейським стандартам доброчесності та професіоналізму, покращували залученість студентів до роботи в галузі, підготовку кадрів і працевлаштування, а також дозволили співробітникам та студентам розвивати міцні та стабільні зв'язки з європейськими журналістськими факультетами та асоціаціями;

2. Навчальний план – контекст: покращити медіасередовище, в якому працюватимуть випускники факультетів журналістики: поліпшити рівень "медіа-грамотності" ключових цільових груп, надати студентам-журналістам нові можливості залучати громадськість під час навчання та підвищити обізнаність громадськості щодо життєво важливої ролі журналістів та засобів масової інформації у захисті прав громадян та підтримці цього у багатокультурній демократії.

Project goals and objectives: 1. Curriculum Reform: to reform, start to deliver and evaluate new/revised curriculum for 9 BA and 11 MA Journalism programmes (2 degrees in each of the 10 Ukrainian partner universities), and the institutional quality assurance for academic programmes, so that all new/revised programmes are aligned with European Qualifications Frameworks (EQF), meeting European standards of integrity and professionalism, improving students' industry engagement, career preparation and employability, and enabling staff and students to develop strong and sustainable connections with European journalism departments and associations.

2. Curriculum Context: to enhance the media environment in which Journalism graduates will work: improving the 'media literacy' of key target groups, providing new opportunities for Journalism students to engage with public audiences during their training, and raising public awareness of the vital role of journalists and media in the promotion and protection of citizens' rights within a multi-cultural democracy.CONTACTS

IFNUL International Office

Universytetska Str. 1, Room 209

Lviv, 79000, Ukraine

tel./fax: +38(032)239-41-15

vmz@lnu.edu.ua


IFNUL Preparatory School for International Students

Pasichna Str. 62b, Lviv, 79000

tel./fax: +38(032)271-25-07

ufl.lnu@gmail.com (admissions)


Find us:

QUESTIONS?