Інтерв’ю з студентом підготовчого відділення для іноземних громадян ЛНУ ім. Франка Орді Азубуїке (Бенін) « International Office

Інтерв’ю з студентом підготовчого відділення для іноземних громадян ЛНУ ім. Франка Орді Азубуїке (Бенін) / Interview with Ordy Loth Azubuike from Benin (IFNUL Preparatory School for International Students)

Орді Лот Азубуїке (Бенін, Західна Африка) – Студент підготовчого відділення для іноземних громадян ЛНУ ім. Франка, прибуття до Львова: 15 грудня 2017 року

Ordy Loth Azubuike (Benin, West Africa) – Student at the IFNUL Preparatory School for International Students, arrived to Lviv: December 15, 2017

Julia: Hey! Ordy, I’m curious about Your choice. Did You think about Ukraine before as a country where You going to be as a student in Your 27 years?

Ordy: Hello, Julia. First of all, it’s a pleasure to talk to You. To be honest, I thought twice about coming to Ukraine… My friends, who were studying at the Ivan Franko University told me that it’s a great high-quality University and a good city for living. My expectations didn’t match 100% though. I thought all people speak English here, but it’s so hard to keep in touch with them…Sometimes I want to help someone or even just to make friends, but most of the people don’t understand me. Although, a good thing is that teacher of a Preparation School translates all information from Ukrainian language into English and it’s easier for me to understand.

Julia: By the way, if we started to talk about languages, is it important for You personally and for other foreigners to study Ukrainian language?

Ordy: I think the purpose we study Ukrainian is to keep us here. I mean, when you know Ukrainian, you can easily make a business here, find a girlfriend and live in peace with everyone. But the problem is that Ukraine loses a lot of nice foreign students because of the strict requirements to learn language in some universities. When I proposed my friends to come to Ukraine – they said “no” coz of the language. Imagine, a woman 35 years old, educated one, wants to study in Ukraine and do researches, but she doesn’t have time to study Ukrainian language… I think, If you don’t need Ukrainian language in the next year, don’t waste your time and time of the teacher. By the way, about teachers here, it’s not that much intensive course as I thought, some teachers are rude because of a lack of ability to keep the attention of students. You know, pedagogy is about 2 ways – understand and teach.

Julia: What can You say about Ukraine?

Ordy: I really like potato! It’s the cheapest product here… About city, it’s great and so magnificent! But Ukrainian people are not very social. Looks like they are afraid of foreigners.

Julia: Can You tell us what the International Office can improve for the next foreign students, who want to come here?

Ordy: You know, I want to have a buddy, I want someone who is mentoring me, show helps me even with a SIM-card or studying… I like this kind of integration. Moreover, it would be so nice, if staff of the Franko University will start talking to foreigners before they come to Ukraine, to prepare them. For instance, I came here on December and I didn’t have any warm clothes, even though I googled the weather before. Also we need an organization, which provides activities, fun, excursions, like an ESN org in Europe countries, because we don’t know this city that much, therefore, we cannot be in midst of the events etc. And yeah, the bed in the dormitory is really bad! =)

Julia: What advises can You give to the incoming students?

Ordi: Keep the dormitory’s kitchen clean!!! To avoid all kinds of conflicts with old ladies. And enjoy your experience!

Interviewed by Yuliya Baranovych

Юлія: Привіт! Орді, я зацікавлена твоїм вибором. Чи ти думав про Україну раніше, як про країну, в якій ти будеш студентом у свої 27 років?

Орді: Привіт, Юліє. Перш за все, мені приємно поговорити з тобою. Чесно кажучи, я двічі думав про приїзд в Україну… Мої друзі, які навчались у ЛНУ ім. І.Франка, сказали мені, що це чудовий висококваліфікований Університет і, взагалі, це гарне місто для життя. Проте, мої очікування не були виправдані на всі 100%. Я думав, що всі тутешні мешканці володіють англійською, але насправді так важко підтримувати зв’язок з людьми… Іноді я хочу допомогти комусь або просто подружитися, але більшість людей мене не розуміє. Проте добре, що викладач Підготовчого відділення перекладає всю інформацію з української на англійську мову, таким чином легше все зрозуміти.

Юлія: До речі, якщо ми почали говорити про мови, чи важливо для тебе особисто та для інших іноземців вивчати українську мову?

Орді: Я думаю, що мета, з якою ми вивчаємо мову, – це можливість залишитися тут. Я маю на увазі, коли ви знаєте українську, ви можете легко розпочати тут бізнес, знайти дівчину і жити в мирі з усіма. Але проблема полягає в тому, що Україна втрачає багато чудових іноземних студентів через вимогу деяких університетів обов’язково вивчати українську мову. Коли я запропонував своїм друзям приїхати до України – вони сказали “ні” через мову. Уявіть собі тридцяти п’ятирічну освічену жінку, яка хоче навчатися та займатися дослідженнями в Україні, але вона не має часу на вивчення української мови… Якщо наступного після навчання року українська мова вам не знадобиться, не витрачайте свій час і час викладача. До речі, про викладання, це не настільки інтенсивний курс, як я уявляв; деякі вчителі різкі через нездатність втримати увагу студентів. Потрібно розуміти, що педагогіка має 2 компоненти – зрозуміти і навчити.

Юлія: Що ти можеш сказати про Україну?

Орді: Мені дуже подобається картопля! Це найдешевший товар …Місто Львів дуже чудове! Але українці не дуже привітні. Здається, вони бояться іноземців.

Юлія: Чи можеш ти сказати, що Відділ міжнародних зв’язків може покращити для майбутніх іноземних студентів, які хочуть приїхати сюди?

Орді: Ти знаєш, я хочу мати ментора (з англ. Buddy), який даватиме корисні настанови, зможе допомогти навіть придбати SIM-карту… Мені подобається така інтеграція. Крім того, було б доречно, якби спеціалісти, які займаються прийомом іноземців, підтримували зв’язок з нами перед приїздом в Україну, щоб підготувати нас до перебування тут. Наприклад, я приїхав сюди в грудні і у мене не було ніякого теплого одягу, хоча я й гуглив погоду. Також нам бракує організації, яка б влаштовувала активні прогулянки, екскурсії, як ESN.org у країнах Європи, тому що ми не знаємо це місто і, відповідно, не можемо бути у вирі подій. І так, ліжко в гуртожитку дуже некомфортне! =)

Юлія: Що ти можеш порадити студентам, які тільки збираються їхати сюди?

Орді: Зберігайте кухню в гуртожитку чистою!!! Щоб уникнути будь-яких конфліктів з прибиральницями! І насолоджуйтесь своїм досвідом!

Інтерв’ю взяла Юлія БарановичCONTACTS

IFNUL International Office

Universytetska Str. 1, Room 209

Lviv, 79000, Ukraine

tel./fax: +38(032)239-41-15

vmz@lnu.edu.ua


IFNUL Preparatory School for International Students

Pasichna Str. 62b, Lviv, 79000

tel./fax: +38(032)271-25-07

ufl.lnu@gmail.com (admissions)


Find us:

QUESTIONS?